Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид

Целта на проекта е да се подпомогне ефективният дизайн на CeO2-съдържащи катализатори за конверсии на азтони оксиди посредством (i) получаване на цялостна картина на взаимодействието между NOx и CeO2-съдържащи системи и (ii) установяване на свойствата и реактивоспособността на получените повърхностни съединения.

Като първа стъпка ще бъде изучено взаимодействието на NO и NOx с цериев диоксид, получен чрез различни методи и подложен на различни предварителни обработки (най-вече на различни степени на редукция и дехидроксилиране). Следващата стъпка ще бъде изследване на ефекта на смесване на цериевия диоксид с други оксиди. Планираме да изучим серия от системи Ce-Zr-O, както подборът на системата е направен на базата на литературни данни за потенциалното приложение. Накрая ще изследваме ефекта на добавянето на благороден метал върху свойствата на CeO2 и Ce-Zr-O. За тази цел сме избрали Pt, поради доказания положителен ефект на този метал върху редица каталитични и адсорбционни DeNOX системи.

Специфичните задачи, произтичащи от основната цел на предложението са:

Специфична задача 1: Изясняване на взаимодействието и конверсията на азотни оксиди в аеробни и анаеробни условия върху цериев оксид, подложен на различни предварителни обработки и идентификация на реакционните продукти.

Специфична задача 2: Изясняване на взаимодействието и конверсията на азотни оксиди върху смесени системи цериев диоксид – циркониев диоксид и обясняване на ефекта на нередуцируемия оксиден компонент.

Специфична задача 3: Изясняване на взаимодействието и конверсията на азотни оксиди върху платина, нанесена върху CeO2 и смесени системи цериев диоксид–циркониев диоксид, и изясняване на ролята на метала.