договор ДФНИ-ДН19/2

Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид

Финансираща организация Фонд научни изследвания
Конкурс финансиране на научни изследвания – 2017 г.
Базова организация Институт по обща и неорганична химия – Б А Н
Партньорска организация Софийския университет «Св. Кл. Охридски»
Ръководител на научния колектив акад. проф. дхн Константин Хаджииванов
Продължителност 14.12.2017г. -27.01.2023г.

Контролът на емисиите от азотни оксиди заема централно място в съвременната екологична химия. Понастоящем усилията на научната общност са концентрирани главно върху значително подобряване на работните характеристики на катализаторите и адсорбентите, свързани с различни процеси на обезвреждане на азотните оксиди. Цериевият оксид е съществен компонент в редица нови материали за тази цел, най-вероятно поради уникалните му редокс свойства.

Настоящият проект предвижда детайлно изследване на повърхностните съединения, образувани при адсорбция на азотни оксиди върху различни церий-съдържащи системи от значение за практиката: CeO2,ZrO2-CeO2 смесени оксиди,Pt/CeO2 и Pt/ZrO2-CeO2. Изследванията ще бъдат мултидисциплинарни, тъй като ще се базират както на различни съвременни експериментални методи на изследване, така и на модерни теоретични моделирания. В частност ще бъде изследвано влиянието на морфологията, предварителната редокс обработка на материалите и степента на хидроксилиране на повърхността върху природата на повърхностните съединения, възникващи при адсорбция на NO, NO + O2 и N2O върху изучаваните състави. Като следваща стъпка ще бъдат изучени свойствата и реактивоспособността на повърхностните съединения. Очакваме получените резултати да спомогнат при избора на морфология/състав на адсорбентите и катализаторите, които да са подходящи за осъществяването на един или друг конверсионен път на NOx.