"> Албена Бъчварова –Неделчева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 604

Контакти

Call: + 359 2 979 3908

Email: albenadb@svr.igic.bas.bg, albena_dim@mail.bg

Албена Бъчварова –Неделчева

научен секретар, доцент д-р

Линк към:

Научни интереси:

 • Нетрадиционни оксидни стъкла с участие на SeO2,
  TeO2, MoO3, ZnO – стъклообразуване, структурно характеризиране, термична
  стабилност, оптични свойства;
 • Зол – гелен синтез на аморфни и поликристални образци
  съдържащи TiO2, TeO2, SeO2, ZnO, B2O3,
  структурно и оптично характеризиране;
 • Aнтибактериални
  свойства и фотокаталитични свойства
  на композитни прахове получени по зол – гелен метод;

Избрани публикации:

 1. A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Iordanova, Sv. Ganev, Y. Dimitriev,
  Glass formation and structural studies of glasses  in the TeO2-Bi2O3-Nb2O5-ZnO system”,
  J. Non – Cryst. Sol., 503-504 (2019) 224-231.     
 2. A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Iordanova, K.L. Kostov,
  Synthesis, structure and properties of silver containing tellurite glasses
  Mater. Res. Express, 6(12) (2019) pp. 125202.
 3. A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Iordanova, K. L. Kostov & V. Ganev, St. Yordanov, Y. Dimitriev,
  Synthesis and structural characterization of a silver selenite molybdate glass,
  J. Non – Cryst. Sol., 481 (2018) pp. 138-147.
 4. R. Iordanova, A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Gegova, Y. Dimitriev,
  Sol-gel synthesis of composite powders in the TiO2-TeO2-SeO2 system”,
  J. Sol-Gel Sci. Technol., 79 (1) (2016) pp. 12-28.
 5. R. Iordanova, R. Gegova, A. Bachvarova-Nedelcheva, Y. Dimitriev,
  Sol-gel synthesis of composites in the ternary TiO2-TeO2-B2O3 system”,
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B, 56 (4) (2015) 128 – 138: PROC. VIII CONF. ON BORATE GLASSES, CRYSTALS AND MELTS, Pardubice, Czech Republic, 2014.

Преподавателски стаж:

До 2019 г. – Научен
консултант на 4 дипломанта и 3 докторанта

Стаж:

 1. 2000 г.

  магистър по Технология на материалите и материалознание, инженер - химик

  ХТМУ – София
 2. 2005 г.

  доктор по научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“,

  ХТМУ - София
 3. 2005 г.

  химик

  ИОНХ-БАН
 4. 2010 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН
 5. 2019 г.

  доцент по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Португалия
  Департамент по стъкло и керамика, Университет в гр. Авейро

Международно сътрудничество

 • Department of Physics, Guru Nanak Dev University, Amritsar, India