"> Виолета Колева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 315

Контакти

Call: 02 979 35 66

Email: vkoleva@svr.igic.bas.bg; vilkoleva61@gmail.com

Виолета Колева

професор д-р

Линкове:

Научни интереси

 • Препаративна неорганична химия: разработване на иновативни методи на синтез на неорганични соли, оксиди, твърди разтвори и композити;
 • Кристалохимия на неорганични съединения;
 • Вибрационна спектроскопия (инфрачервена и Раманова спектроскопия): интерпретация на вибрационни спектри; фактор групов анализ; матрична спектроскопия; взаимодействия в твърдо тяло
 • Синтез, структурно, спектроскопско и морфологично охарактеризиране на полианионни интеркалационни материали като електродни материали за литиево- и пост литиево-йонни батерии;
 • Термичен анализ

Избрани публикации:

 1. V. Koleva, T. Boyadzieva, R. Stoyanova,
  Crystal and Morphology Design of Dittmarite-Type Ammonium Iron–Manganese Phosphates, NH4Mn1–xFexPO4·H2O, as Precursors for Phospho-olivine Electrodes,
  Crystal Growth and Design 19 (2019) 3744-3754.
 2. R. Stoyanova, V. Koleva, A. Stoyanova,
  Lithium versus Mono/Polyvalent Ion Intercalation: Hybrid Metal Ion Systems for Energy Storage”,
  The Chemical Record 19 (2019) 474-501.
 3. L. Mihaylov, T. Boyadzhieva, R. Tomov, V. Kumar, V. Koleva, R. Stoyanova, T. Spassov,
  LiMnPO4-olivine deposited on a nanoporous alloy as an additive-free electrode for lithium ion batteries”,
  Dalton Transactions 48 (2019) 17037-17044.
 4. T. Boyadzieva, V. Koleva, R. Stoyanova,
  Crystal chemistry of Mg substitution in NaMnPO4 olivine: concentration limit and cation distribution”,
  Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017) 12730-12739.
 5. T. Boyadzhieva, V. Koleva, E. Zhecheva, D. Nihtianova, L. Mihaylov, R. Stoyanova,
  Competitive Lithium and Sodium Intercalation into Sodium Manganese Phospho-Olivine NaMnPO4 Covered with Carbon Black”,
  RSC Advances 5 (2015) 87694-87705.

Стаж:

 1. 1984 г.

  магистър по химия със специализация по неорганична и аналитична химия

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 1984 г.

  химик-специалист в ПНИЛ “Чисти и особено чисти неорганични вещества”

  Химическия факултет на СУ ” Св. Кл. Охридски”
 3. 1986

  докторант и химик-специалист

  ХТМУ- София
 4. 1993 г.

  доктор, специалност „Неорганична химия“

  ХТМУ- София
 5. 1994 г.

  химик-специалист

  ИОНХ-БАН
 6. 1995 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 7. 1997 г.

  гл. асистент

  ИОНХ-БАН
 8. 2007 г.

  доцент,специалност „Неорганична химия“

  ИОНХ-БАН
 9. 2019 г.

  професор, специалност „Неорганична химия“

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Германия
  Университет в Зиген, Катедра „Неорганична химия“
 2. Северна Македония
  Институт по химия
  Университет в Скопие

Международно сътрудничество

 • Северна Македония
  Университет в Скопие
  Институт по химия
 • Германия
  Университет в Зиген
  Катедра „Неорганична химия“