"> Димитър Панайотов – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 611

Контакти

Call: +359 2 979 63 12

Email: dapanayo@svr.igic.bas.bg, dapanayotov@gmail.com

Димитър Панайотов

доцент д-р (Пенсионер)

Линк към:

Научни интереси:

Фундаментални аспекти на повърхностната химия на газове адсорбирани върху фото- термично, химически и електронно възбудени полупроводникови оксиди и хетерогенни катализатори – наночастици на благородни метали нанесени върху оксиди;
В частност, изучаване ролята на повърхносните хидроксилни групи в процеси на физисорбция, химически превръщания и електронен обмен; изследване процесите на молекулна и дисоциативна адсорбция на газове, Н-атом spillover и електронен трансфер върху метал/полупроводник системи; каталитично и фотокаталитично (UV, Vis светлина) разлагане и минерализация на опасни молекули, включително симуланти на бойни отровни вещества;
Приложение на молекули сонди за изучаване природата, състоянието и ролята на активните повърхностни центрове при адсорбция и каталитично/фотокаталитично превръщане на газове; изучаване участието на решетъчен кислород в образуване на междинни продукти и продукти на пълно окисление на адсорбати; изследване кинетиката и механизма на каталитични процеси протичащи при стационарни и преходни режими.
Приложение на адсорбционни и каталитични методи, методите на изотопен обмен, термопрограмирана десорбция, термо-програмирана редукция, термопрограмирани реакции, Инфра-червена спектроскопия, мас-спектрометрия и газ хроматография за изучаване на адсорбционни, каталитични и фотокаталитични процеси. Необичайно приложение на Инфрачервената спектроскопия за изследване процеси на акумулиране и пренос на електро-заредени частици в катализаторни системи базирани на полупроводници.

Избрани публикации:

 1. Lagunov, O, Drenchev, N., Chakarova, K., Panayotov, D., Hadjiivanov, K.
  Isotopic Labelling in Vibrational Spectroscopy: A Technique to Decipher the Structure of Surface Species”,
  Topics in Catalysis 60 (2017) 19−20.
 2. Panayotov, D., Frenkel, A., Morris, J.
  Catalysis and Photocatalysis by Nanoscale Au/TiO2: Perspectives for Renewable Energy”,
  ACS Energy Letters 2 (2017) 1223−1231.
 3. Driscoll, D., Tang, W., Burrows, S., Panayotov, D., Neurock, M., McEntee, M., Morris, J.
  “Binding Sites, Geometry, and Energetics of Propene at Nanoparticulate Au/TiO2
  The Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 1683−1689.
 4. Panayotov, D., Morris, J.
  Surface chemistry of Au/TiO2: Thermally and photolytically activated reactions”,
  Surface Science Reports 71 (2016) 77−271.
 5. Panayotov, D., Ivanova, E., Mihaylov, M., Chakarova, K., Spassov, T., Hadjiivanov, K.
  Hydrogen Spillover on Rh/TiO2: FTIR Study of Donated Electrons, Coadsorbed CO and H/D Exchange
  Physical Chemistry Chemical Physics 17 (2015) 20563-20573.

 1. 1975 г.

  магистър, Технология на неорганичните вещества

  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас
 2. 1980 г.

  доктор специалност Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 3. 1980 – 1996 г.

  асистент – гл. асистент сп. Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 4. 1996 – 2001 г.

  доцент сп. Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 5. 2002 – 2006 г.

  учен-изследовател

  Surface Science Center, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
 6. 2006 – 2011 г.

  учен-изследовател

  Department of Chemistry, University Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA
 7. 2013 г.

  доцент сп. Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 8. 2017 г.

  пенсионер, химик-изследовател

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Русия
  Институт по физическа химия, Руска академия на науките
  Москва
 2. USA
  Surface Science Center, University of Pittsburgh

Международно сътрудничество:

 • Laboratory Gas-Surface Reaction Dynamics, Department of Chemistry, University Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA