"> Таня Бояджиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 323

Контакти

Call: 02 979 /39 04 (25 89)

Email: tanya_jb@svr.igic.bas.bg

Таня Бояджиева

гл.асистент. д-р

Линкове:

Научни интереси

 • Синтез на фосфатни съединения като катодни  материали за литиево- и натриево-йонни батерии. Изследване на електрохимичните свойства на фосфатните съеднинения: а) интеркалация/деинтеркалация на литиеви и натриеви йони в/от фосфатната  структура; б) потенциален прозорец; в) скорост на провеждане на електрохимичните реакции;  г) влияние на вида на електролита; д) влияние на вида на сепаратора; е) влияние на вида на анода.
 • Изследване влиянието на различни химични продукти върху човешкото здраве при: производството, транспортирането и използването им. Изготвяне на оценка за предпазните мерки, които трябва да се спазват от работника до потребителя.

Избрани публикации:

 1. V. Koleva, T. Boyadzhieva, E. Zhecheva, D. Nihtianova, S. Simova, G. Tyuliev, R. Stoyanova
  Precursor-based methods for low-temperature synthesis of defectless NaMnPO4 with an olivine- and maricite-type structure”,
  Cryst Eng Comm. 15 (2013) 9080 – 9089.
 2. T. Boyadzhieva, V. Koleva, E. Zhecheva, D. Nihtianova, L. Mihaylov, R. Stoyanova
  Competitive lithium and sodium intercalation into sodium manganese phospho-olivine NaMnPO4 covered with carbon black”,
  RSC Advances 5 (2015) 87694–87705.
 3. L. Soserov, A. Stoyanova, T. Boyadzhieva, V. Koleva, M. Kalapsazova, R. Stoyanova
  Nickel-manganese structured and multiphase composites as electrodes for hybrid supercapacitors”,
  Electrochim. Acta 283 (2018) 1063-1071.
 4. L. Mihaylov, T. Boyadzhieva, R. Tomov, V. Kumar, V. Koleva, R. Stoyanova, T. Spassov,
  LiMnPO4-olivine deposited on a nanoporous alloy as an additive-free electrode for lithium ion batteries”,
  Dalton Trans. 48 (2019) 17037-17044.
 5. V. Koleva, T. Boyadzhieva, R. Stoyanova,
  Crystal and morphology design of dittmarite-type ammonium iron-manganese phosphates, NH4Mn1-xFexPO4.H2O, as precursors for phospho-olivine electrodes”,
  Crystal Growth & Design 19 (2019) 3744-3754.

Стаж:

 1. 2002 г.

  бакалавър по Екология, специалност „Екология и опазване на околната среда“

  ХТМУ – гр. София
 2. 2004 г.

  магистър по Химия, специалност „Технология на неорганичните вещества“

  ХТМУ – гр. София
 3. 2017 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2019 г.

  главен асистент в лаб. „Интерметалиди и интеркалационни материали“, специалност Неорганична химия

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Белгия
  Брюкселски Свободен Университет (V.U.B.)
  Брюксел
 2. Италия
  Казача, ENEA