"> Ели Узунова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 604

Контакти

Call: + 359 2 979 3908

Email: ellie@svr.igic.bas.bg

Ели Узунова

доцент д-р

Линк към:

Научни интереси

 • Квантовохимични изследвания на неорганични материали съдържащи преходни метали или техни оксиди и халкогениди с каталитични и фотокаталитични свойства. Определяне на стабилност, връзка структура-свойства, реакционна активност и химична динамика.
 • Моделиране на кристални структури на оксиди на преходни метали, зеолити и алуминофосфати с ab-initio методи.

Избрани публикации

 1. E. L. Uzunova
  Cation pair formation in copper and palladium exchanged MFI zeolite frameworks – a theoretical study”,
  Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21, 14786-14798.
 2. E. L. Uzunova
  Pathways of selective catalytic CO2 two-step reduction on di-iron, di-cobalt and iron-cobalt disulfide carbonyls – an electronic structure study”,
  Catal. Sci. Technol., 2019, 9, 1039-1047.

Стаж:

 1. 1993 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 2. 1996 г.

  главен асистент, специалност Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 3. 2001 г.

  доцент по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Италия
  Международен център по теоретична физика
  Триест

Международно сътрудничество

 • Международен център по теоретична физика
  Триест, Италия