"> Ивалина Аврамова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 507

Контакти

Call: + 359 2 979 2564

Email: iva@svr.igic.bas.bg , ivalina.avramova@gmail.com

Ивалина Аврамова

професор, д-р

Линкове към:

Научни интереси:

 • Рентгенова
  Фотоелектронна спектроскопия.  Свойства,
  структура, получаване и приложение на оксиди, стъкла и керамики, тънки слоеве,
  твърди и антикорозионни покрития, катализатори, полупроводници, материали за
  преобразуване на енергия, биоматериали, биоимпланти, графен и графеноподобни
  фази.
 • Оже
  спектроскопия, Сканираща електронна микроскопия, Рентгенострукторен анализ, UV-vis
  спектроскопия,  полимерни и органични
  материали и техните приложения

Избрани публикации:

 1. T. Milenov, A. Dikovska, G. Avdeev, I. Avramova, K. Kirilov, D. Karashanova, P. Terziyska, B. Georgieva, B. Arnaudov, S. Kolev, E. Valcheva,
  Pulsed laser deposition of thin carbon films on SiO2/Si substrates,
  Applied Surface Science
    480 (2019) 323-329.
 2. T. Milenov, A. Nikolov, G. Avdeev, I. Avramova, S. Russev, D. Karashanova, I. Konstadinov, B. Georgieva, J. Mladenoff, I. Balchev, N. Stankova, S. Kolev, E. Valcheva,
   “Synthesis of graphene-like phases in a water colloid by laser ablation of graphite”, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 247 (2019) art. no. 114379.
 3. T. Milenov, I. Avramova, E. Valcheva, G. V. Avdeev, S. Rusev, S. Kolev, I. Balchev, I. Petrov, D. Pishinkov, V. N. Popov,
  Deposition of defected graphene on (001) Si substrates by thermal decomposition of acetone”,
  Superlattices and Microstructures 111 (2017)  45-56.
 4. I. Avramova, S.  Suzer, D. Guergova, D. Stoychev, P. Stefanov,
  CeOx/Al2O3 thin films on stainless steel substrate – Dynamical X-ray photoelectron spectroscopy investigations“,
   Thin Solid Films  536 (2013) 63-67.
 5. I. Avramova, D. Stoychev and Ts. Marinova,
  Characterization of a thin CeO2-ZrO2-Y2O3 films electrochemical deposited on stainless steel”,
  Applied Surface Science 253 3 (2006) 1365-1370.

Стаж:

 1. 1990 г.

  МГ Акад. Иван Ценов, гр. Враца
 2. 1996 г.

  магистър, Инженерна физика, Дипломна работа на тема: “Частично кохерентно взаимодействие на лъчите в двуслойна система”

  СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по физика
 3. 1997 г.

  следдипломна квалификация за учител

  ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
 4. 1997 г.

  Следдипломна квалификация по Английски език

 5. 1998 г.

  докторант

  СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по физика
 6. 2001 г.

  физик в лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности

  ИОНХ
 7. 2003 г.

  Доктор по физика, тема: “Електронни свойства и термоелектрична ефективност на твърди разтвори Ge1-xAgx/2Bix/2Te

  СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по физика
 8. 2004 г.

  н.с. II ст. в лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности

  ИОНХ-БАН
 9. 2006 г.

  н.с. I ст. в лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности

  ИОНХ-БАН
 10. 2010г

  Гл. асистент в лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности

  ИОНХ-БАН
 11. 2012 г.

  доцент по в лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Италия
  Специализация по проект- “Study of the threshold photoelectron properties of magnetic materials” в Синхротронен център
  Триест
 2. Белгия
  Следдокторска специализация в Свободен Университет, Брюксел, в рамките на “European program Network of Excellence (EXCELL) FP6”
 3. Турция
  Билкент Университет, Анкара, в рамките на “EU FP7 UNAM-REGPOT Project”.