"> Мария Ганчева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ– БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 313

Контакти

Call: + 359 2 979 3588

Email: m.gancheva@svr.igic.bas.bg; mi720@abv.bg

Мария Ганчева

доцент, д-р

Линк към:

Научни интереси:

 • Механохимичен синтез на неорганични материали. Изследване
  влиянието на  параметрите на механичното
  активиране върху структурата, морфологията и свойствата на получените фази.
 • Фазови и структурни иследвания на междините продукти чрез
  използването на рентгенофазов анализ, инфрачервена спектроскопия, диференциално
  термичен анализ и рентгенова фотоелектронна спектроскопия.
 • Оценка на катиличната активност на получените образци при
  реакции на разлагане на органични багрила, окисление на СО и летлтви органични
  съединения. 

Избрани публикации:

 1. M. Mancheva, R. Iordanova, D. Klissurki, G. Tyuliev, B. Kunev,
  Direct mechanochemical synthesis of nanocrystalline NiWO4”,
  Journal of Physical Chemistry, C 111 (2007) 1101-1104
 2. M. Mancheva, R. Iordanova, Y. Dimitriev, K. Petrov, G. Avdeev,
  Direct synthesis of metastable nanocrystalline ZrW2O8 by а melt quenching method” ,
  Journal of Physical Chemistry, C111 (2007) 14945-14947
 3. M. Mancheva, R. Iordanova, Y. Dimitriev,
  Mechanochemical synthesis of nanocrystalline ZnWO4”,
  Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 15-20
 4. M. Gancheva, R. Iordanova, Y. Dimitriev, D. Nihtianova, P. Stefanov, A. Naydenov,
  Mechanochemical synthesis, characterization and catalytic activity of Bi2WO6 nanoparticles in CO, n-hexane and methane oxidation reactions”,
  Journal of Alloys and Compounds, 570 (2013) 34-40
 5. M. Gancheva, R. Velinova, P. Konova, P. Stefanov, R. Iordanova, A. Naydenov,
  On the stabilization of the oxidized state of palladium by CuWO4 for application as catalyst in abatement of C1–C4 hydrocarbons emissions,
  Mater. Res. Express 6 (2019) 085554

Награди:

МОЛБИЛНОСТ С
ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програмата ЕРАЗЪМ +

2018 г. Institute of Materials Science and Engineering,
Poznan University of Technology, Poland

2019 г. Electronic Ceramic Deapartment, Jozef Stefan
Institute, Ljubljana, Slovenia

2019 г. Universidad de Sevilla e Instituto de Ciencias de Materiales
de Sevilla Centro mixto US-CSIC Avda, Sevilla, Spain

Учебна дейност

2019 -2020 г. Ръководител на група
към Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН).

Стаж:

 1. 2002-2007 г.

  редовен докторант по специалност неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 2. 2007 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Норвегия
  Лаб. “Неорганична нанохимия и катализа”, Химически факултет, Университет в Берген
 2. Полша
  Минно-геоложката академия: Университет за наука и технологии, Краков