"> Михаил Атанасов – IGIC BAS

Address

Contact Information

Михаил Атанасов

професор д-р (асоцииран член)

Линк към:

Научни интереси:

 • Прилагане на методи на квантовата химия, базиращи се на вълнови функции  (ab-initio) за изчисляване на електронната структура на добре дефинирани комплекси с отворени обвивки  с конфигурации dn (n=1-9)и fn(n=1-13). • Разработване на теорията на полето на лигандите за моноядрени и двуядрени комплекси на основава на метода „ab inito ligand field“ (AILFT), реализиран в квантово-химичната програма ORCA – приложение и по – нататъшно развитие.
 • Корелации между електронната и геометричната структура и магнитните и спектроскопските свойства катo инструмент за прогнози.
 • Връзка между ядра и електрони (вибронни взаимодействия)- ефект на Ян-Телер и Псевдо-Ян Телер и тяхното влияние върху структурата, магнитните и спектроскопските свойства.
 • Във връзка с групата за разработка на програма ORCA (Франк Неезе и Франк Венмоз и колектив от програмисти): Разработване и по-нататъшно развитие на метода на електронната корелация за описание и прогнозиране на магнитните и спектроскопски свойства на комплекси на преходни метали, лантаниди и актиниди.
  Целта на изследванията е да се увеличи магнитната анизотропия и да се изолират магнитните моменти на единичните центрове. Нашите изчисления и анализи се концентрират върху конкретни системи  и са  в тясно сътрудничество с вътрешни и външни синтетични и спектроскопски ориентирани работни научни групи.

Избрани публикации:

 1. Bunting, P. C., Atanasov, M., Damgaard-Møller, E., Perfetti, M., Crassee, I., Orlita, M., Overgaard, J., van Slageren, J., Neese, F., & Long, J. R.
  A linear cobalt(II) complex with maximal orbital angular momentum from a non-Aufbau ground state.
  Science, (2018) 362(6421): eaat7319
 2. Moseley, D. H., Stavretis, S. E., Thirunavukkuarasu, K., Ozerov, M., Cheng, Y., Daemen, L. L., Ludwig, J., Lu, Z., Smirnov, D., Brown, C. M., Pandey, A., Ramirez-Cuesta, A. J., Lamb, A. C., Atanasov, M., Bill, E., Neese, F., & Xue, Z.-L.
  Spin–phonon couplings in transition metal complexes with slow magnetic relaxation.
  Nature Communications ( 2018), 9: 2572.
 3. Neese, F., Atanasov, M., Bistoni, G., Manganas, D., & Ye, S.
  Chemistry and Quantum Mechanics in 2019: Give Us Insight and Numbers.
  Journal of the American Chemical Society (2019), 141(7), 2814-2824.
 4. Jung, J., Löffler, S. T., Langmann, J., Heinemann, F. W., Bill, E., Bistoni, G., Scherer, W., Atanasov, M., Meyer, K., & Neese, F.
  Dispersion Forces Drive the Formation of Uranium–Alkane Adducts. Journal of the American Chemical Society (2020), 142(4), 1864-1870.
 5. Saurabh Kumar Singh, Julien Eng, Mihail Atanasov, Frank Neese,
  Covalency and chemical bonding in transition metal complexes: An ab initio based ligand field perspective
  Coordination Chemistry Reviews 344 (2017) 2–25.

Научно ръководство:

 • 2014-2017 г. ръководител на проект „Молекулен магнетизъм“ Макс-Планк Институт по Химично Превръщане на Енергията, Германия
 • 2017 ръководител на група  по „Молекулен магнетизъм“
 • От 2018 г. ръководител на група  по „Молекулен магнетизъм“,  Институт Макс-Планк за изследванe на въглищата.

Гост професор:

 • Университет в Берн, Швейцария (проф.д-р Ханс Улрих Гюдел),1998;
 • Химически Факултет, Университет Филипс, Марбург(Германия) проф.д-р Дирк Райнен,1999-2004;
 • Институт за неорганични химии, Университет Хайделберг, Германия (проф.д-р Петър Комба) 2005-2007;
 • Химически Департамент, Университет Фрибург, Швейцария (проф.д-р Клод Дол) 1998, 2004-2005; Пол-Шерер
 • Институт, Филиген, Швейцария, д-р Филип Трегена-Пигот и д-р Бернард Дели, (2009-2010);
 • Институт по теоретична химия, Университет в Бон, Германия (проф.д-р Франк Неезе) (2010-2011).

Стаж:

 1. 1977 г.

  СУ „Св. Кл. Охридски”

  Магистър по химия
 2. 1984 г.

  Доктор по химия

  ИОНХ-БАН
 3. 1986-1996

  Доцент (теоретична химия)

  ИОНХ-БАН

Специализации:

 1. 1985-1986
  Институт по теоретична химия, Хайнрих-Хайни Университет, Дюселдорф, Професор доктор Ханс-Херберт Шмидке