"> Даниела Ковачева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ-БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 319

Контакти

Call: +359 2 979 25 87

Email: didka@svr.igic.bas.bg, dkovacheva@gmail.com

Даниела Ковачева

професор д-р, ръководител Лаборатория

Линк към:

Научни интереси:

Синтез и структурни изследвания на неорганични материали и композити с интересни оптични, механични, електрически, магнитни, сензитивни и каталитични свойства.

▪ Разработване на некласически методи за получаване на материали, със специален интерес към методите на меката химия, синтез чрез горене от разтвор и сонохимичен синтез.

▪ Детайлно структурно и морфологично характеризиране на материали със специален акцент върху методите на рентгенова дифракция, включващи качествен и количествен фазов анализ, анализ на уширението на дифракционната линия (размер на кристалити и микро-деформации) и уточняване на кристални структури по метода на Ритвелд.

Избрани публикации:

 1. Lazarova, T., Kovacheva, D., Georgieva, M., Tzankov, D., Tyuliev, G., Spassova, I., Naydenov, A.,
  “Tunable nanosized spinel manganese ferrites synthesized by solution combustion method”
  (2019) Applied Surface Science, 496, art. no. 143571
 2. Lavi, O., Haik, O., Hirshberg, D., Talyosef, Y., Zinigard, E., Markovsky, B., Vestfrid, Y., Elias, Y., Aurbach, D., Kovacheva, D.
  ”Abnormal electrochemical behavior of rounded graphite”
  (2019) Carbon, 154, pp. 313-321.
 3. Velinova, R., Todorova, S., Drenchev, B., Ivanov, G., Shipochka, M., Markov, P., Nihtianova, D., Kovacheva, D., Larin, A.V., Naydenov, A.
  “Complex study of the activity, stability and sulfur resistance ofPd/La2O3-CeO2-Al2O3 system as monolithic catalyst for abatement of methane”, 
  (2019) Chemical Engineering Journal, 368, pp. 865-876.
 4. Georgieva, B., Kolev, S., Krezhov, K., Ghelev, C., Kovacheva, D., Vertruyen, B., Closset, R., Tran, L.M., Babij, M., Zaleski, A.J., Koutzarova, T.
  “Structural and magnetic characterization of Y-type hexaferrite powders prepared by sol-gel auto-combustion and sonochemistry”
  (2019) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 477, pp. 131-135
 5. Tsoncheva, T., Tsyntsarski, B., Ivanova, R., Spassova, I., Kovacheva, D., Issa, G., Paneva, D., Karashanova, D., Dimitrov, M., Georgieva, B., Velinov, N., Mitov, I., Petrov, N.
  ”NixZn1-xFe2O4 modified activated carbons from industrial waste as catalysts for hydrogen production”
  (2019) Microporous and Mesoporous Materials, 285, pp. 96-104

Преподавателски стаж:

Курс по докторантската програма на ЦО -БАН “Неорганична кристалохимия и рентгеноструктурен анализ“, 2006, 2009, 2011,2014 г.(30 ч.)

Стаж:

 1. 1983 г.

  магистър по физика

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 1992 г.

  доктор по химия на твърдото тяло

 3. 1999 г.

  доцент по Химия на твърдото тяло

  ИОНХ-БАН
 4. 2012 г.

  професор по Химия на твърдото тяло

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Италия
  Международен център по теоретична физика
  Триест
 2. Франция
  Институт Лауе-Ланжвен
  Гренобъл

Международно сътрудничество

 • Electrochemistry Group, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Институт по Химия, Факултет по естествени науки и математика, Университет “Св.Св. Кирил и Методий”, Скопие