"> Александра Баева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ– БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 501

Контакти

Call: + 359 2 979 2554

Email: baeva@svr.igic.bas.bg

Александра Баева

физик

Научни интереси:

Електронна спектроскопия, тънки филми

Стаж:

  1. 2006 г.

    физик

    ИОНХ-БАН
  2. 2007 г.

    магистър по “Квантова електроника и лазерна техника”, специалност „Инженерна физика”,

    СУ „Св. Климент Охридски”