"> Солеви системи и природни ресурси | IGIC BAS

Солеви системи и природни ресурси

Научна тематика

Лабораторията има за предмет на дейност провеждането на фундаментални и приложни изследвания в областта на неорганичното материалознание и опазване и оползотворяване на природните ресурси.

 • Неорганично материалознание

Изследванията са насочени в две направления – химия на водно-солевите системи и синтез и охарактеризиране на калциево фосфатни биоматериали.

Химия на водно-солевите системи. Провеждат се теоретични и експериментални изследвания на процесите на разтворимост и кристализация във водно-солеви дву-, три- и многокомпонентни системи. Изследват се процеси на кристализация и съкристализация на прости и двойни соли, смесени кристали. Изследва се кинетика на процесите. Термодинамично се моделират стабилни и метастабилни фазови разновесия. Установяват се закономерности между състава и структурата на разтворите и структурата и вида на кристализиращите твърди фази. Прогнозират се и се изясняват взаимодействията, протичащи в системите с промяна на условията.

Синтез и характеризиране на калциево фосфатни биоматериали. Провеждат се изследвания върху синтез и охарактеризиране на материали с биомедицинска насоченост, в това число нано- и модифицирани калциево-фосфатни композити. Изследва се връзката състав-структура-свойство с прилагането на съвременни инструментални и изчислителни методи. Разработват се технологии за получаване на биоматериали (предимно за денталната медицина) с модифицирани химични и подобрени физични характеристики и биологични отнасяния.

 • Природни ресурси

Изследванията са насочени в две направления – Eкология и Устойчиво оползотворяване на природни ресурси.

Екологичните изследвания целят оценяване, прогнозиране и подобряване на екологичното състояние на индустриално
замърсени природни води, почви и растителност чрез прилагане на различни аналитични методи и термодинамични модели. Провеждат се полеви и лабораторни изследвания за определяне степента на замърсяване, мобилността и фитоакумулацията на преходни метали. Прилагат се различни термодинамични модели (Модел на йонна асоциация, Модел на йонно взаимодействие и Модел Стокхолм Хюмик) за определяне на неорганичните и органични химични форми и динамиката на преходни метали в екосистемата вода – почва – почвен екстракт – растителност.

Устойчиво оползотворяване на природни ресурси– използват се природни минерални суровини за разработване на алтернативни биологично активни материали. Приоритетно се използват минералните ресурси на Черно море. Разработват се технологии на натурални продукти за козметиката и за фармацевтиката. Организирано е малко производство.

Подбрани публикации

 1. Rabadjieva D.,  Sezanova, K., Gergulova R., Titorenkova R., Tepavitcharova S.,
  Precipitation and Phase Transformation of Dicalcium Phosphate Dihydrate in Electrolyte Solutions of Simulated Body Fluids. Thermodynamic Modeling and Kinetic Studies
  Journal of Biomedical Materials Research Part A. (2020)
 2. Kovacheva, A., Vladov, I., Gabrashanska, M., Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Nanev, V., Dassenakis, M., Karavoltsos, S.,
  “Dynamics of trace metals in the system water – soil – plant – wild rats – tapeworms (Hymenolepis diminuta) in Maglizh area, Bulgaria”
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 58 (2020) 126440.
 3. Rabadjieva, A. Kovacheva, S. Tepavitcharova, M. Dassenakis, S. Karavoltsos
  Trace metal pollution of waters and soils in Kardjali region, Bulgaria,
  Еnviron Мonit Аssess , 190(7) (2018) 383-399,
 4. Tepavitcharova, S., Havlíček, D., Matulková, I., Rabadjieva, D., Balarew, C., Gergulova, R., Němec, I., Císařová, I., Plocek, J.
  Solid phases in the systems glycine–ZnX2–H2O (X = Cl−, Br−, I−) at 25 °C,
  Monatshefte fur Chemie, 149 (2) (2018) 299-311.
 5. Balarew, C., Tepavitcharova, S., Kamburov, S.,
  Study of the spontaneous crystallization of Na2SO47H2O and Na2SeO4•7.5H2O.
  Monatshefte für Chemie, 149 (2018) 289-298.
 6. Kamburov, S., Schmidt, H., Voigt, W., Balarew, C.,
  Crystal structures of sodium magnesium selenite decahydrate, Na2Mg(SeO4)210H2O, a new selenate salt, and sodium magnesium selenate dihydrate, Na2Mg(SeO4)2•2H2O.
  Acta Cryst. C, 73 (2017) 582-587.
 7. Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Sezanova, K., Gergulova, R.,
  Chemical Equilibria Modeling of Calcium Phosphate Precipitation and Transformation in Simulated Physiological Solutions,
  J Solution Chem 45 (2016) 1620–1633
 8. Tepavitcharova, D. Havlícek, I. Matulkova, D. Rabadjieva, R. Gergulova, J. Plocek, I. Nemec, I. Císarova,
  New zinc-glycine-iodide complexes as a product of equilibrium and non-equilibrium crystallization in the Gly – ZnI2 – H2O system,
  Journal of Molecular Structure 1120 (2016) 42-49.
 9. Balarew, Ch., Tepavitcharova, S., Rabadjieva, D., Kamburov, S.,
  On the crystallization kinetics of highly soluble salts,
  Pure and Applied Chemistry, 87(5) (2015) 445-451.
 10. Kovacheva, D. Rabadjieva, St. Tepavitcharova,
  Simulation of stable and metastable sea-type carbonate systems for optimization of MgCO3.3H2O precipitation from waste sea   brines,
  Desalination, 348 (2014) 66–73
 11. Tepavitcharova, S., Rabadjieva, D., Todorov, , Kovacheva, A., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V.
  Chemical speciation in fresh, saline and hyper-saline waters,
  Pure and Applied Chemistry, 86 (7) (2014) 1097-1104.

Научно сътрудничество

 • Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Charles University, Czech Republic
 • Institute of Inorganic Chemistry of the ASCR, Czech Republic
 • Department of Chemistry, Laboratory of Environmental Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Notice: Undefined offset: 0 in /home/igicbasb/public_html/wp-content/plugins/academix-core/academix-core.php on line 62

Служители

Диана Рабаджиева

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: +359 2 979 39 25

Email: didiarab@svr.igic.bas.bg; d_rabadjieva@abv.bg

Стефка Тепавичарова

доцент д-р

Call: + 359 2 979 39 26

Email: stepav@svr.igic.bas.bg

Антонина Ковачева

инж-хим.

Call: + 359 2 979 2535

Email: antonina1975@abv.bg

Костадинка Сезанова

гл. aсистент д-р

Call: + 359 2 979 3554

Email: ksezanova@abv.bg

Румяна Гергулова

химик

Call: + 359 2 979 2535

Email: rumigg@yahoo.com

Радост Илиева

химик инж-хим.

Call: + 359 2 979 2535

Email: radipl@mail.bg

Стоян Камбуров

инж. хим.

Email: s.kamburov@svr.igic.bas.bg

Служители в Бургас

Цветелюба Петрова

химик-аналитик инж. хим.

Надежда Георгиева

технолог инж. хим.

Жанета Железова

организатор производство инж. мениджър

Петър Георгиев

машинен оператор

Димитър Дуганов

машинен оператор

Дорина Тодорова

машинен оператор

Катя Кънева

машинен оператор

Стоянка Попова

машинен оператор

Росен Атанасов

машинен оператор

Проекти

Химични форми и поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници - ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично моделиране

Фонд „Научни изследвания“
Ръководител: доц. д-р Д. Рабаджиева
Партньор: ИЕМПАМ - БАН
Период: 2017 – 2020 г.

Химия на водно-солеви системи за оползотворяване на природни минерални ресурси и отпадни продукти, в частност морски химически ресурси

Самофинансиращ се
Ръководител: доц. Ст. Тепавичарова
Период: 2001 – 2020 г.

Национална програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия"

Програма:МОН
Ръководител от ИОНХ:
доц. д-р Диана Рабаджиева
Партньори: СУ„Св. Климент Охридски“ и др
Период: 2018 – 2023 г.

Изследване на връзката синтез-структура - фазовогранични преходи-механични свойства - биологични свойства при композитни калциево-фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина

Фонд „Научни изследвания“
Ръководител: доц. д-р Д. Рабаджиева
Партньори: СУ“Св. Кл. Охридски”
ИЕМПАМ – БАН, Медицински университет - София
Период: 2014 – 2018 г.

Биоматериали за костни импланти - калциевофосфатни базирани керамики, цименти и хибридни материали

Фонд „Научни изследвания“
Ръководител: доц. д-р Ст. Тепавичарова
Партньори: СУ“Св. Климент Охридски”
ИЕМПАМ – БАН
Институт по минералогия и кристалография - БАН
Медицински университет - София
Период: 2009 – 2012 г.