"> SEA STARS | IGIC BAS

SEA STARS

Уникалността на българската природа в нашите продукти

Уникалните луга и кал от черноморските ни солени езера в съчетание с прочутите български билки

Лабораторията „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ (ССПР) на ИОНХ – БАН има за предмет на своята дейност провеждане на НАУЧНИ и ПРИЛОЖНИ изследвания, свързани с получаване и охарактеризиране на неорганични химични вещества, с разработване на технологии за тяхното производство. Извършва се тестване и пилотни изследвания на технологии за химически продукти и реактиви и за козметични и фармацевтични продукти, организиране на малки производства за проучване на пазара. Изучават се процесите на разтворимост и кристализация протичащи в редица прости и многокомпонентни солеви системи, в моделни водни системи, природни води и луги, индустриални води и др., които са теоретична основа за оптимизиране условията и за разработване на технологии за получаване на неорганични химични продукти. Термодинамично се моделират водно-солеви системи и се прогнозират процесите протичащи в тях при различни условия. Изследват се и характеризират кристализиращите твърди фази, техните трансформации при различни условия.

Към сайта