"> Електронна спектроскопия на твърди повърхности | IGIC BAS

Електронна спектроскопия на твърди повърхности

Научна тематика

В Лабораторията по „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“ се провеждат изследвания на повърхността на прахове, монолитни образци, тънки филми, покрития и др.. Въз основа на метода Рентгенова фотоелектронна спектроскопия (X-ray photoelectron spectroscopy – XPS) се получава информация за основни параметри, като енергия на свързване на електроните, заряд и валентно състояние на атомите и др. Тези данни се използват за количествен и качествен анализ на повърхността на твърди вещества. Получава се важна информация за степента на окисление на регистрираните на повърхността на пробите (до 10nm) химични елементи. Почти всички химични процеси и реакции протичат на повърхността на твърдите тела или на интерфейса между две фази и поради това използваният в лабораторията метод за изследване дава съществена и незаменима информация. Методът за анализ не води до разрушаване на пробите при осъществяването на изследванията. Съществува и възможност за извършване на дълбочинни анализи, при които се изследва промяната в химичният състав и окислително състояние на елементите в дадена проба в дълбочина (nm), като в този случай пробата бива разрушена.

Изследванията в Лабораторията са свързани с изучаването на широка гама от материали: метали, оксиди, неорганични съединения, полупроводници ,полимери, керамика, покрития и тънки филми, нефтопродукти, хартия, наноматериали, археологични находки и други. Изследваните материали намират приложение като антикорозионни покрития, оптични материали, катализатори, фотокатализатори, електрокатализатори, сензори и много други. Дългогодишните изследвания в лабораторията са свързани с антикорозионни покрития на алуминий и негови сплави и композитите CeO2-ZnO, TiO2-ZrO2. Широко изучавани са нанооксидни прахове /ZnO, TiO2 , ZrO2 и техни композити/, предназначени за фотокаталитично очистване на води от промишлени замърсители. В лабораторията се изследват материали на въглеродна основа – графен, графенов окис и редуциран графенов окис. Изследват се също така материали, на базата на които се изработват сензори за детектиране на различни видове газове.

Подбрани публикации

1) Stambolova, I., Stoyanova, D., Shipochka, M., Boshkov, N., Eliyas, A., Simeonova, S., Grozev, N., Boshkov, N.,

Surface morphological and chemical features of anticorrosion ZrO2–TiO2 coatings: Impact of zirconium precursor,

Coatings, 2021, 11(6), 703

2) T. Dilova, G. Atanasova, A.Og. Dikovska, N.N. Nedyalkov,
The effect of light irradiation on the gas-sensing properties of nanocomposites based on ZnO and Ag nanoparticles,
Applied Surface Science 505 (2020) 144625

4) S. Kozhukharov, Ch. Girginov, A. Tsanev and M. Petrova,
Elucidation of the Anodization and Silver Incorporation Impact on the Surface Properties of AA1050 Aluminum Alloy,
J. Electrochem. Soc., 166 (10) (2019) C231-C242,

5) Milenov, T., Dikovska, A., Avdeev, G., Avramova, I., Kirilov, K., Karashanova, D., Terziyska, P., Georgieva, B., Arnaudov, B., Kolev, S., Valcheva, E.,
Pulsed laser deposition of thin carbon films on SiO2/Si substrates,
Applied Surface Science, (2019) 480, pp. 323-329.

6) Stambolova, I., Dimitrov, O., Vassilev, S., Yordanov, S.,Blaskov, V.,.Boshkov, N., Shipochka, M.,

Preparation of newly developed CeO2/ZrO2 multilayers: Effect of the treatment temperature on the structure and corrosion performance of stainless steel,

Journal of Alloys and Compounds, 2019, 806, pp. 1357–1367

7) Shipochka M., Eliyas A., Stambolova I., Blaskov V., Vassilev S., Simeonova S., Balashev K.,
Synthesis of TiO2 on SnO2 bicomponent system and investigation of its structure and photocatalytic activity,
Materials Chemistry and Physics 220, 2018, pp. 249-259,

Сътрудничества

 • Serbian Academy of Sciences and Arts

Служители


Notice: Undefined offset: 0 in /home/igicbasb/public_html/wp-content/plugins/academix-core/academix-core.php on line 62

Геновева Атанасова

доцент д-р ръководител Лаборатория

Call: + 359 2 979 2554

Email: genoveva@svr.igic.bas.bg

  Ивалина Аврамова

  професор, д-р

  Call: + 359 2 979 2564

  Email: iva@svr.igic.bas.bg , ivalina.avramova@gmail.com

   Ирина Стамболова

   доцент д-р

   Call: +359 2 979 3726

   Email: stambolova@yahoo.com, irinast@svr.igic.bas.bg

    Александър Цанев

    доцент, д-р

    Call: + 359 2 979 2554

    Email: tsanew@abv.bg

     Мария Шипочка

     гл. асистент д-р

     Call: + 359 2 979 2554

     Email: shipochka@svr.igic.bas.bg, mglal@abv.bg

      Тина Дилова

      главен асистент, д-р

      Call: Тел: + 359 2 979 2554

      Email: tina@svr.igic.bas.bg

       Александра Баева

       физик

       Call: + 359 2 979 2554

       Email: baeva@svr.igic.bas.bg

        Пламен Стефанов

        професор д-р (Пенсионер)

        Call: 02/979 25 60; 02/979 25 42

        Email: stefanov@svr.igic.bas.bg

         Проекти

         Изследване на възможностите за отлагане на дву- или повече слойни структури от типа графен- буферен слой- монокристална силициева подложка, № КП-06-Н58/2

         Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
         Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
         Период: 2021-2025 г.

         Наноразмерни магнитни частици, получени от оксидни стъкла, за приложения в биомедицината, № КП-06-Н48/4

         Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
         Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
         Период: 2020-2024 г.

         Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение, КП-06-Н-37/16

         Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
         Участник от ИОНХ: доц. д-р Ирина Стамболова и гл. ас. д-р Мария Шипочка
         Период: 2020-2022 г.

         Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни фази, ДН18/9 от 11.12.2017 г.

         Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
         Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
         Период: 2017-2021 г.

         Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция, КП-06-Н27/2

         Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН 2018 г.
         Участник от ИОНХ: гл. ас. д-р Александър Цанев
         Период: 2018 -