"> Електронна спектроскопия на твърди повърхности | IGIC BAS

Електронна спектроскопия на твърди повърхности

Научна тематика

Лабораторията по Електронна Спектроскопия на Твърди Повърхности (ЛЕСТТ) е наследник на материалните активи и научни традиции на две лаборатории (Лабораторията по масспектроскопия и Лабораторията по физикохимия на твърди повърхности), създадени през 70-те години на миналия век.

Научната тематика на ЛЕСТТ е експерименталното изследване с методите на електронната спектроскопия (XPS, HREELS, LEED) на повърхностните слоеве на твърди тела, намиращи широко приложение в катализа, корозията, микроелектрониката, материалознанието и други сфери на модерния живот. Важността от изучаването на повърхностните свойства произтича от факта, че твърдите тела започват своето участие в определен химичен или физичен процес именно с повърхността си. Предмет на научно-изследователската ни дейност е изследване на повърхностните свойства в три аспекта: (i) химическо състояние посредством изучаване на промените в електронната структура настъпили вследствие на определен процес; (ii) вибрационна (фононна, плазмонна) структура; (iii) геометрична структура – локално атомно обкръжение в аморфните материали или далечен порядък в монокристални повърхностни слоеве. Изследванията се провеждат чрез облъчване на повърхностите с меки рентгенови фотони (с енергии 1253.6 или 1486.6 eV) и снопове от електрони с кинетична енергия в диапазона 4-250 eV. В резултат на тези въздействия се емитират електрони от дълбоколежащите и валентни енергетични нива, а също протичат процеси на нееластично разсейване на електроните от повърхностите, възбуждайки фононни и плазмонни колективни колебания в повърхностните слоеве. Следователно анализирайки кинетичните енергии на фотоемитираните или нееластично разсеяните електрони ние постигаме трите цели на научно-изследователската си дейност, изброени по-горе. Дълбочината на нашия анализ или дебелината на повърхностните слоеве, които изследваме достига до 6-8 nm като експерименталната ни техника е най-чувствителна към  най-горния атомен монослой на изследваните проби и това прави нашите изследвания особено подходящи за областите на адсорбция, катализ, корозия, сензорна техника, нанотехнологиите, получаването на тънки слоеве с различни приложения и други сфери, където участието на най-външните повърхностни атоми е решаващо.

Подбрани публикации

1) T. Dilova, G. Atanasova, A.Og. Dikovska, N.N. Nedyalkov,
The effect of light irradiation on the gas-sensing properties of nanocomposites based on ZnO and Ag nanoparticles,
Applied Surface Science 505 (2020) 144625

2) M. Milanova, K.L. Kostov, R. Iordanova , L. Aleksandrov , A. Yordanova , T. Mineva,
Local structure, connectivity and physical properties of glasses in the B2O3– Bi2O3-La2O3-WO3 system,
Journal of Non-Crystalline Solids 516 (2019) pp.35-44,

3) S. Kozhukharov, Ch. Girginov, A. Tsanev and M. Petrova,
Elucidation of the Anodization and Silver Incorporation Impact on the Surface Properties of AA1050 Aluminum Alloy,
J. Electrochem. Soc., 166 (10) (2019) C231-C242,

4) Milenov, T., Dikovska, A., Avdeev, G., Avramova, I., Kirilov, K., Karashanova, D., Terziyska, P., Georgieva, B., Arnaudov, B., Kolev, S., Valcheva, E.,
Pulsed laser deposition of thin carbon films on SiO2/Si substrates,
Applied Surface Science, (2019) 480, pp. 323-329.

5) Shipochka M., Eliyas A., Stambolova I., Blaskov V., Vassilev S., Simeonova S., Balashev K.,
Synthesis of TiO2 on SnO2 bicomponent system and investigation of its structure and photocatalytic activity,
Materials Chemistry and Physics 220, 2018, pp. 249-259,

6) K. L. Kostov, F. O. Schumann, S. Polzin, D. Sander, and W. Widdra,
NiO growth on Ag(001): A layer-by-layer vibrational study,
Physical Review B 94 (2016) Art. Num. 075438,

Сътрудничества

 • Serbian Academy of Sciences and Arts
 • Dr. Wolf Widdra, Institute of Physics, Marthin-Luther University, Halle/Wittenberg, Germany, в рамките на проект SFB-762: „Функционални оксидни интерфейси: Стрес и динамика на решетките на мултифероидни системи”
 • Dr. Bruno Alonso, Prof. Dr. Emmanuel Belamie and Prof. Dr. Tzonka Mineva, Institut Charles Gerhardt Montpellier, Equipe „Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé“ Montpellier, France, тема: Спектроскопско изследване на биополимерни оксидни нанокомпозити чрез методите на рентгеновата фотоелектронна спектроскопия и ядрено-магнитния резонанс.

Служители

Пламен Стефанов

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: 02/979 25 60; 02/979 25 42

Email: stefanov@svr.igic.bas.bg

  Красимир Л. Костов

  доцент д-р

  Call: + 359 2 979 2536

  Email: klkostov@svr.igic.bas.bg, klkostov@gmail.com

   Ивалина Аврамова

   доцент д-р

   Call: + 359 2 979 2564

   Email: iva@svr.igic.bas.bg , ivalina.avramova@gmail.com

    Ирина Стамболова

    доцент д-р

    Call: +359 2 979 3726

    Email: stambolova@yahoo.com, irinast@svr.igic.bas.bg

     Геновева Атанасова

     доцент д-р

     Call: + 359 2 979 2554

     Email: genoveva@svr.igic.bas.bg

      Мария Шипочка

      гл. асистент д-р

      Call: + 359 2 979 2554

      Email: shipochka@svr.igic.bas.bg, mglal@abv.bg

       Александър Цанев

       гл.асистент д-р

       Call: + 359 2 979 2554

       Email: tsanew@abv.bg

        Александра Баева

        физик

        Call: + 359 2 979 2554

        Email: baeva@svr.igic.bas.bg

         Тина Дилова

         доктор, физик

         Call: Тел: + 359 2 979 2554

         Email: tina@svr.igic.bas.bg

          Стела Немска

          физик

          Call: + 359 2 979 2554

          Email: s_nemska@yahoo.com

           Александър Лозев

           физик

           Call: + 359 2 979 2559

           Email: alosev@svr.igic.bas.bg

            Проекти

            Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни фази, ДН18/9 от 11.12.2017 г.

            Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
            Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
            Период: 2017-2021 г.

            Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция, КП-06-Н27/2

            Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН 2018 г.
            Участник от ИОНХ: гл. ас. д-р Александър Цанев
            Период: 2018 -

            Синтез, структура и луминесцентни свойства на волфраматни стъкла, съдържащи Nb2O5 КП-06-Н29/7

            Програма: ФНИ
            Ръководител: проф. д-р Рени Йорданова
            Продължителност: 2018 – до сега
            ИОНХ Водещ

            Наноструктури от ZnO, дотирани с благородни метали, за оптимални газ-сензорни свойства при облъчване със светлина, ДМ 19/2 – 10.12.2017г

            Програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
            Ръководител: доц. д-р Геновева Атанасова
            Период: 2017-2019 г.