"> Кристалохимия на композитни материали | IGIC BAS

Кристалохимия на композитни материали

Научна тематика

Лабораторията по „Кристалохимия на композитни материали” развива дейности в областта на кристалохимията, включващи синтез, структурно и микроструктурно характеризиране, както и приложения на неорганични твърди материали – оксидни керамики, метали, сплави и композитни съединения с интересни оптични, механични, електрически, магнитни, сензитивни и каталитични свойства. Търсенето на нови, некласически подходи за кристално инженерство е фокусирано върху методите на „меката химия“ – синтез на чрез изгаряне от разтвор, сонохимичен синтез, съутаяване и др., позволяващи получаването на материали със структурни и морфологични характеристики подходящи за избрано приложение. В последните години акцентът в изследванията са оксидни наноматериали. Изучават се химичните и физични свойства на материалите с особен акцент върху методите на рентгенова дифракция, включващи качествен и количествен фазов анализ, анализ на разширението на дифракционните линии  за определяне на размери на кристалити, разпределение по размери и микронапрежения. Лабораторията е специализирана в уточняване на кристални структури по метода на Ритвелд. Анализът на резултатите се поставя в контекста на връзката структура-свойства.

Подбрани публикации

 1. Zheleva, Z., Kovacheva, D.
  Influence of the type of fuel used for the solution combustion synthesis on the structure, morphology and magnetic properties of nanosized NiFe2O4
  Journal of Alloys and Compounds, 2017, 272-283.
  ISI IF:3.779    ISI IF – Q1
 2. Gyurov, S., Marinkov, N., Kostova, Y., Rabadjieva, D., Kovacheva, D., Tzvetkova, C.,Gentscheva, G., Penkov, I..
  Technological scheme for copper slag processing.
  International Journal of Mineral Processing, 158, 2017, 1-7
  SJR:0.852, ISI IF:1.617   С ISI IF – Q1,
 3. Marinkov, N., Markova-Velichkova, M., Gyurov, S., Kostova, Y., Spassova, I., Rabadjieva, D., Kovacheva, D., Penkov, I., Tzvetkova, Chr.,Gentscheva, G.
   Preparation and characterization of silicagel from silicate solution obtained by autoclave treatment of copper slag.
  Journal of Sol-Gel Science and Technology, 87, 2, 2018, 331-339.
  ISI IF:1.745, ISI IF – Q1
 4. Gancheva, M., Markova-Velichkova, M., Atanasova, G., Kovacheva, D., Uzunov, I., Cukeva, R.
  Design and photocatalytic activity of nanosized zinc oxides.
  Applied Surface Science, 368, 2016, 258-266. SJR:1.093
  ISI IF:3.38,  ISI IF – Q1
 5. Radev, D., Avramova, I., Kovacheva, D., Gautam, D., Radev, I.
  Synthesis of Boron Carbide by Reactive-Pulsed Electric Current Sintering in the Presence of Tungsten Boride.
  International Journal of Applied Ceramic Technology, 13, 6, 2016, 997-1007.
   SJR:0.446, ISI IF:1.534, ISI IF – Q2
 6. Koseva, I., Ivanov, V., Simanovskiy, D., Marychev, M., Andreev, P., Tzvetkov, P., Nikolov, V.
  Ca2GeO4:Cr4+ transparent nano-glass ceramics.
  Journal of Non-Crystalline Solids, 456, 2017, 76-82.
   ISI IF:1.825  С ISI IF – Q2

Международно сътрудничество

 • Университет „Бар Илан“, Рамат Ган, Израел
 • Университет „Св.св. Кирил и Методий“, Скопие, Република Северна Македония
 • Санкт-Петербургски Държавен технологичен Институт, Санкт-Петербург, Русия

Служители:

Даниела Ковачева

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: +359 2 979 25 87

Email: didka@svr.igic.bas.bg, dkovacheva@gmail.com

  Петър Цветков

  доцент д-р

  Call: +359 2 979 25 18; +359 2 979 25 26

  Email: tzvetkov@svr.igic.bas.bg

   Цветомила Лазарова-Кюлева

   главен асистент, д-р

   Call: +359 2 979 25 26

   Email: cveti_ura@abv.bg

    Венцислав Тумбалев

    химик инж. хим.

    Call: +359 2 979 25 26

    Email: tumbalev@svr.igic.bas.bg

     Гергана Бурдина

     химик

     Call: +359 2 979 25 26

      Диана Кичукова

      докторант

      Call: +359 2 979 25 26

      Email: diana123georgieva@gmail.com

       Николай Маринков

       химик

       Call: +359 2 979 35 81

        Проекти

        Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух, КП-06-Н29/2

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Даниела Ковачева
        Продължителност: 2018 – 2020 г. (1 етап)
        ИОНХ Съизпълнител (Водещ ИК- БАН)

        Нови функционални магнито-електрични структури на базата на ферити

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Даниела Ковачева
        Продължителност: 2016 – 2020 г.
        ИОНХ Съизпълнител (Водещ – ИЕ-БАН)

        Структурно характеризиране и изследване на електричните и каталитични свойства

        Програма: Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения
        Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Даниела Ковачева
        Продължителност: 2017 – 2020 г.
        ИОНХ Водещ
        Партньор: Университет “Св.св. Кирил и Методий" – Скопие.

        Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: доц. д-р Петър Цветков
        Продължителност: 2018 – 2020 г. (1 етап)
        ИОНХ Съизпълнител (Водещ – ИКИТ, БАН)

        Нови стъклокерамични материали дотирани с редкоземни йони за LED приложения, КП06 Н29/10

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: доц. д-р Йовка Косева
        Участник от ЛККМ: доц. д-р Петър Цветков
        Продължителност: 2018 – 2020 г. (1 етап)

        Иновативни метал-въглерод нанокомпозити за съхранение на водород КП-06-Н27/9

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: доц. д-р Ели Григорова
        Участник от ЛККМ: проф. д-р Д. Ковачева, доц. д-р П. Цветков
        Продължителност: 2018 – 2020 г.
        ИОНХ Съизпълнител (Водещ ИОХЦФ-БАН)

        Изследване и създаване на нови износоустойчиви покрития с използване на композиционни и нано материали

        Програма: ФНИ
        Ръководител от ИОНХ: доц. д-р Димитър Радев
        Продължителност: 2016 – 2019 г.
        ИОНХ: Съизпълнител (Водещ – ИПАЗР – СА)

        Синтез, структурни и електрохимични изследвания на заместени богати на Ni слоести материали за катоди в Li-ion батерии

        Програма: ЕБР
        Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Даниела Ковачева
        Продължителност: 2017 – 2019 г.
        ИОНХ Водещ
        Партньор: Университет “Бар Илан", Рамат Ган, Израел

        Структурно зависими свойства на хетерогенни системи и твърди разтвори на база свръхвисокотемпературни съединения на цирконий, хафний, тантал и ниобий ДНТС/Русия 02/4

        Програма: ФНИ, двустранни спогодби – Русия
        Ръководител от ИОНХ: доц. д-р Димитър Радев
        Продължителност: 2017 – 2019 г.
        ИОНХ Водещ