"> Ал. Цанев | IGIC BAS

Ал. Цанев

На 06 март 2017 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и характеризиране на смесени оксидни филми на Zr с редкоземни елементи Се и Y за каталитично приложение”

на Александър Светославов Цанев,
редовен докторант в ИОНХ при БАН

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1, 23

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Научен ръководител:
Проф. д-р Пламен Стефанов
Проф. дхн Димитър Стойчев

Председател на научното жури:
Проф. д-р Пламен Стефанов

Членове на научното жури:
Чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент
Проф. дтн Цвети Цветков – рецензент
Проф. д-р Антон Найденов