"> Анг. Михайлова | IGIC BAS

Анг. Михайлова

На 26 март 2014 г. от 14.00 часа се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Двустепенно обезвреждане на азотни оксиди посредством акумулиращо-редукционен катализ и адсорбция на остатъчния NO”

на Ангелина Веселинова Михайлова,
редовен докторант по проект MISSION в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1, 23

Научни ръководители:
Проф. д-р Пламен Стефанов
Проф. д-р Антон Найденов

Научен консултант:
Доц. д-р Михаил Михайлов

Председател на научното жури:
Доц. д-р Димитър Панайотов – рецензент

Членове на научното жури:
Проф. д-р Татяна Табакова – рецензент
Проф. дхн Таня Христова
Доц. д-р Силвия Тодорова
Проф. д-р Пламен Стефанов

На 26 март 2014 г. от 14.00 часа се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Двустепенно обезвреждане на азотни оксиди посредством акумулиращо-редукционен катализ и адсорбция на остатъчния NO”

на Ангелина Веселинова Михайлова,
редовен докторант по проект MISSION в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1, 23

Научни ръководители:
Проф. д-р Пламен Стефанов
Проф. д-р Антон Найденов

Научен консултант:
Доц. д-р Михаил Михайлов

Председател на научното жури:
Доц. д-р Димитър Панайотов – рецензент

Членове на научното жури:
Проф. д-р Татяна Табакова – рецензент
Проф. дхн Таня Христова
Доц. д-р Силвия Тодорова
Проф. д-р Пламен Стефанов