"> Апарат за TPR/TPD | IGIC BAS

Апарат за TPR/TPD

Лице за контакт:

доц. д-р Никола Дренчев
ел.поща: ndrenchev@svr.igic.bas.bg
тел. 02 979 25 72
02 979 25 56

ChemBET TPR/TPD – Chemisorptions Analyzer (Quantachrome Instruments)

Апаратът „ChemBET TPR/TPD” е предназначен за извършване на цялостни изследвания на катализатори, включващи:

•     Термо-програмирана редукция (ТПР)
•     Термо-програмирана десорбция (ТПД)
•     Термо-програмирано окисление (ТПО)
•     Импулсно газово титруване
•     Определяна на специфична повърхност и обем на порите по B.E.T.