"> Г. Атанасова | IGIC BAS

Г. Атанасова

На 09 април 2014 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Характеризиране на тънки оксидни филми, приложими за каталитични носители”

на Геновева Борисова Атанасова
докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научни ръководители:
Проф. д-р Пламен Стефанов
Чл. кор. проф. дн Цветана Маринова

Научен консултант:
Проф. дн Димитър Стойчев

Председател на научното жури:
Проф. д-р Даниела Ковачева – рецензент

Членове на научното жури:
Проф. дхн Таня Христова– рецензент
Проф. д-р Георги Тюлиев
Доц. д-р Радостин Николов
Проф. д-р Пламен Стефанов