"> Кандидат Ан. Найденов | IGIC BAS

Кандидат Ан. Найденов

КОНКУРС ЗА ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.
Обнародван в ДВ бр. 53 от 18.06.2013 г.

Кандидат:
Доц. д-р Антон Илиев Найденов

Председател на научното жури:

Доц. д-р Марияна Христова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Таня Христова – рецензия
Проф. дхн Славчо Раковски – рецензия
Проф. дтн Красимир Иванов – рецензия
Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов – становище
Доц. д-р Юрий Кълвачев – становище
Доц. д-р Александър Елияс – становище

Резервни членове:

Проф. д-р Васко Идакиев
Доц. д-р Михаил Михайлов