"> кандидат Даниела Стоянова | IGIC BAS

кандидат Даниела Стоянова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ бр. 47 от 4.06. 2021 год

Кандидат:
гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Доц. д-р Никола Дренчев (ИОНХ-БАН) – становище  BGENG

Членове на научното жури:

Проф. дн Таня Христова  (ИОХЦФ– БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Татяна Табакова (ИК – БАН) – рецензия   BGENG
Проф. д-р Маргарита Габровска (ИК– БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Димитринка Николова  (ИК– БАН) – становище   BGENG
Доц. д-р Николай Велинов (ИК– БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Иванка Спасова (ИОНХ-БАН) – рецензия  BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Васко Идакиев (ИК – БАН)
Доц. д-р Станислава Андонова (ИОНХ–БАН)