"> Кандидат Ели Григорова | IGIC BAS

Кандидат Ели Григорова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност Hеорганична химия 01.05.02.
Обнародван в ДВ бр. 89 от 11.11.2011 г.

Кандидат:
Гл. ас. д-р Ели Георгиева Григорова

Председател на научното жури:

Доц. д-р Велин Николов-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Добри Лазаров – рецензия
Проф. дхн Димитър Тодоровски –рецензия
Проф. дхн Тони Спасов- становище
Проф. дхн Янко Димитриев-становище
Доц. д-р Радостин Николов-становище
Доц. д-р Рени Йорданова-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Цветан Добрев
Доц. д-р Даниела Ковачева