"> кандидат Ивалина Аврамова | IGIC BAS

кандидат Ивалина Аврамова

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2. „Химически науки“ 

и научна специалност „Химия на твърдото тяло“

Обнародван в ДВ бр. 46 от  26.05.2023 г.

Кандидат:

кандидат – доц. д-р Ивалина Аврамова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

доц. д-р Йовка Косева- ИОНХ – БАН – становище BG, ENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Виолета Колева – ИОНХ – БАН – рецензия BG, ENG
проф. д-р Пламен Стефанов – ИОНХ – БАН – рецензия BG, ENG
проф. д-р Стефан Армянов – ИФХ – БАН рецензия BG, ENG
проф. д-р Иванка Спасова – ИОНХ – БАН – становище BG, ENG
доц. д-р Христо Колев – ИК – БАН – становище BG, ENG
проф. д-р Йордан Маринов – ИФТТ – БАН – становище BG, ENG

Резервни членове:

доц. д-р Красимир Костов – ИОНХ – БАН
доц. д-р Стефан Вълков – ИЕ – БАН