"> Кандидат Любомир Александров | IGIC BAS

Кандидат Любомир Александров

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Hеорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 98 от 17.11.2020 г

Кандидат:
гл. асистент д-р Любомир Ивов Александров

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
Хабилитационна справка за научните приноси  
Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Доц. д-р Кристина Чакърова (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Александър Караманов (ИФХ-БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС-БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) – рецензия BGENG
Доц. д-р Георги Авдеев (ИФХ-БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Петър Цветков (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН)
Доц. д-р Христо Колев (ИК-БАН)