"> Кандидат Маргарита Миланова | IGIC BAS

Кандидат Маргарита Миланова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Hеорганична химия”

Кандидат:
гл. асистент д-р Маргарита Миланова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
Хабилитационна справка за научните приноси  
Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:
Доц. д-р Ивалина Аврамова (ИОНХ -БАН) – становище  BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Даниела Ковачева  (ИОНХ -БАН) рецензия BGENG
Проф. д-р Юрий Кълвачев (ИК-БАН) рецензия BGENG
Проф. д-р Александър Караманов (ИФХ-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Драгомир Тачев (ИФХ-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Екатерина Жечева (ИОНХ -БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) – становище BGENG

 

Резервни членове:
Проф. д-р Виолета Колева (ИОНХ -БАН)
Доц. д-р Георги Авдеев (ИФХ-БАН)