"> кандидат-Мария Калъпсъзова | IGIC BAS

кандидат-Мария Калъпсъзова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2. „Химически науки“

и  научна специалност „Химия на твърдото тяло“
Обнародван в ДВ бр. 89 от 24.10.2023 г.

Кандидат:

кандидат – гл. ас. д-р  Мария Калъпсъзова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

доц. д-р  Геновева Атанасова- ИОНХ – становище BG, ENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Диана Рабаджиева – ИОНХ – рецензия BG, ENG
проф. дн Мартин Божинов – ХТМУ –  рецензия BG, ENG
проф. дн Тони Спасов – ФХФ СУ- становище BG, ENG
проф. д-р Бойко Цинцарски – ИОХЦФ – становище BG, ENG
доц. д-р Тома Станкулов – ИЕЕС – становище BG, ENG
доц. д-р Любомир Александров – ИОНХ – становище BG, ENG

Резервни членове:

проф. д-р Николай Божков – ИФХ
доц. д-р Маргарита Миланова – ИОНХ