"> Кандидат Паунка Новачка | IGIC BAS

Кандидат Паунка Новачка

Кандидат

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.
Обнародван в ДВ бр. 10 от 03.02.2012 г.

автобиография  
справка за научните приноси
списък на публикациите

Председател на научното жури:

Доц. д-р Мариана Христова-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Иван Митов – рецензия
Проф. дхн Димитър Механджиев –рецензия
Проф. дхн Димитър Тодоровски- становище
Проф. дхн Янко Димитриев-становище
Доц. д-р Велин Николов-становище
Доц. д-р Антон Найденов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Елена Иванова
Доц. д-р Мария Миланова