"> Кандидат П. Цветков | IGIC BAS

Кандидат П. Цветков

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
гл.асистент д-р Петър Цветанов Цветков

Председател на научното жури:
Доц. д-р Елена Иванова (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:
Проф. д-р Зара Желева (Институт по катализ –БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН)– рецензия BGENG
Проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС – БАН)– становище BGENG
Доц. д-р Татяна Куцарова (ИЕ- БАН) – рецензия BGENG
Доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН ) – становище BGENG
Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)– становище BGENG

Резервни членове:

Доц. д-р Георги Авдеев (Институт по физикохимия-БАН)
Доц. д-р Анна Диковска (Институт по електроника-БАН)