"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

Главен асистент

Изисквания:

 • Кандидатът да притежава образователната и научна степен „доктор“;
 • Да е регистриран в НАЦИД за придобита образователна и научна степен „доктор“.

Необходими документи:

 1. Заявление до Директора на ИОНХ за участие в конкурса;
 2. Копие от обявата в Държавен вестник;
 3. Автобиография;
 4. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
 5. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН)
 6. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН);
 7. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
 8. Списък и отпечатъци на публикации, списък на участия в конференции, научно-приложни разработки, изобретения и в изследователски проекти;
 9. Списък на цитати на научните трудове (ако има такива);
 10. Други материали които илюстрират квалификацията на кандидата, ако има такива.

Всички необходими документи се предават в 1 хартиено и в 5 електронни копия. Допълнително хартиено копие се предоставя при поискване от рецензент.