"> обяви 3 | IGIC BAS

обяви 3

< 5  4  3  2  1 >

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН 

 ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

за прием на двама редовни докторанти за учебната 2021-2022 г.-допълнителен конкурс

по докторски програми „Неорганична химия“ и „Теоретична химия“,

област на висше образование „Химически науки“,

ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

 За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 13 до 17.06.2022 година,

по чужди езици от 20 до 24.06.2022 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 6 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции)в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
   Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“.

Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“

или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър.

Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория за определяне на текстура“. Работа на апаратура за определяне на адсорбионно-текстурни параметри на материали.

Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по Неорганичен синтез“. Работа на рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в
професионални направления
    „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“  или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време –

До 5 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
  –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:
Документи се приемат от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

Етапи на конкурса:

  1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли:

info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com

лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции) в екипа: Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите по отделните договори фактури; консолидира и обобщава данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети, справки и доклади на ниво проект; извършва необходимите корекции в междинни и окончателни финансови отчети при коментари на УО; подпомага ръководителя при извършване наблюдение и финансов контрол на изпълнението на сключените договори съгласно АДБФП; участва при изготвяне на икономически анализ на капацитета на всяка инфраструктура; подпомага ръководителя относно изготвяне на програма за използване на научно-изследователската инфраструктура и планиране на стопански дейности съгласно Рамката;

Образование/ квалификация: висше образование – професионално направление Икономика или Финанси, степен Магистър/Бакалавър

Професионален опит:  специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи.

Часова ставка: в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв

Заетост: Непълно работно време 4 ч/ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование (копие);
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата (копия).

Документи се приемат от 5.11.2021 г. до 19.11.2021 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария, или на следната електронна поща:  info@svr.igic.bas.bg

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на посочения е-майл.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направлени 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и
изчислителна химия”- един; професионално направление 4.2. Химически науки
(неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“-
един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 94 от 12.11.2021 г.

 

О Б Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“.

След проведено събеседване, кандидатът Йорданка Тупарова е одобрена за назначаване.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции1 брой младши изследовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност

(функции)
в научния екип

Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост

Изследовател, работещ
в следната научна област:

–  Материали за по-добър живот

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит
не се изисква

 

 

1200 лв

(бруто на месец, с включени осигуровки за работодател)

 

8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 

Забележка:
Документи се приемат от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН: срок до 01.10.2021 г.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 04.10.2021 г.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg; срок до 05.10.2021 г.
 2. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли:
e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Уважаеми Колеги,

Фонд „Научни изследвания“ информира за отворена покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. Ако смятате, че отговаряте на изискванията за кандидатстване по тази програма и имате интерес да осъществявате научни изследвания в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ), се свържете с нас за да можем да Ви насочим към ръководител и да уточните детайлите по кандидатстването.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Изследователят може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да се  премести  или  да  се  е  преместил от  друга  страна  на територията на България. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (рабо,та, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на 3-те години непосредствено преди крайния срок на кандидатстване.

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 г. е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:

 • Химия (CHE)
 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)
 • Икономически науки (ECO)
 • Информатика и инженерни науки (ENG)
 • Околна среда и науки за Земята (ENV)
 • Науки за живота (LIF)
 • Математика (MAT)
 • Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:

на български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336

на английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337

За контакти от страна на ИОНХ-БАН:

Доц. д-р Ели Григоронва, тел. + 359 2 979 25 63, мейл: egeorg@svr.igic.bas.bg

Доц. д-р Любомир Александров, тел. + 359 2 979 39 01, мейл: lubomir@svr.igic.bas.bg

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г.
по докторска програма „Неорганична химия“,
област на висше образование „Химически науки“,
в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Одобрени кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

1. Мария Пенева

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

До събеседване са допуснати следните кандидати:
1. Мария Пенева
2. Виолена Христова

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
,
ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 2 броя изследователи без научна степен, за работа с новозакупена апаратура,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация*

Професионален опит

Часова ставка**

Заетост

Работа с апаратура за елементен анализ; Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
Химически науки”, “Химични технологии”.
Специфичен опит не се изисква.
Познания и опит в областта на инструменталните методи за елементен анализ са предимство.
 7,00 лв./час  Непълно работно време –
4 ч/ден
Работa с апаратура за термичен анализ.

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 7,00 лв./час

Непълно работно време –

4 ч/ден

*владеенето на чужд език е предимство
**посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
  –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат, доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 Забележка:

Документи се приемат от 07.06.2021 г. до 21.06.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg, на 22.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 23.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: igic.bas.bg на 24.06.2021 г.
 4. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните електронни адреси:

info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com

лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост
Изследователи, работещи в следната научна област:-  Материали за по-добър живот Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.
Специфичен опит не се изисква  1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

Документи се приемат от 25.05.2021 г. до 11.06.2021 г.всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли: e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 14.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 15.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 16.06.2021 г.

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността Експерт Стратегия и развитие:  изтегли 

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността финансист на проекта: изтегли 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа
за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1

Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети.

висше икономическо образование специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч  Непълно работно време 4 ч/ден
2

Експерт Стратегия и развитие

Осъществява привличане интереса на бизнеса; осъществява анализ на дейността на микро, малки и средни предприятия от сектори Мехатроника и Чисти технологии, заинтересовани от дейността на ЦВП и оценява възможностите за съвместни разработки и други дейности; дава предложения  за нови разработки, услуги, съобразени с нуждите на микро, малки и средни предприятия и други юридически субекти; прави предложения за бизнес  стратегии към различни категории ползватели; проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни национални и европейски програми; предлага  разработването  на  проекти, финансирани от национални и европейски програми;

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в изготвяне  на бизнес планове и стратегии, предимство е опит като консултант или член на екип в успешно завършен проект, финансиран по оперативна програма или с национално и/или международно финансиране в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч

Непълно работно време

4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
–  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.    Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 20.01.2021 г. до 03.02.2021 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на следната електронна поща:
info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

1. Разглеждане а документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560

< 5  4  3  2  1 >