"> обяви 4 | IGIC BAS

обяви 4

<  5  4  3  2  1 >

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт инвестиционна дейност    1. Арх. Георги Цветанов Цветков

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ – 5 БР. ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. доц. д-р Петър Цветанов Цветков
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. гл. ас. д-р Силва Георгиева Станчовска
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“ (оползотворяване на отпадъчни продукти) доц. д-р Паунка Стоянова (Василева) Новачка
Изследовател с научна степен  в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. доц. д-р Йовка Иванова Косева
Изследовател с научна степен  в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. гл. ас. д-р Цветан Красимиров Захариев

Класираните   кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността „Експерт финансист на проекта“изтегли 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт инвестиционна дейност

 1. Арх. Георги Цветанов Цветков

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 08.12.2022 г. от 14:30 в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност Изследовател с научна степен в научноизследователския екип :

 1. доц. д-р Паунка Стоянова (Василева) Новачка
 2. гл. ас. д-р Цветан Красимиров Захариев
 3. доц. д-р Йовка Иванова Косева
 4. гл. ас. д-р Силва Георгиева Станчовска
 5. доц. д-р Петър Цветанов Цветков

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 07 декември 2022 г. от 14:00 часа, за което ще бъдат предварително уведомени кандидатите.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 5 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 2 бр. в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в Лаборатория „Неорганичен синтез“ (оползотворяване на отпадъчни продукти). Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 28.11. до 05.12.2022г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на длъжността експерт финансист на проекта

Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети.

висше икономическо образование специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч До 4ч/ден

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 14.11.2022 г. до 24.11.2022 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на длъжността експерт инвестиционна дейност

Експерт инвестиционна дейност контролира и координира изпълнението на
на възложените СМР; следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на
строителните технологии и качеството на влаганите материали; подпомага
изграждането на научно-изследователската инфраструктурата в кампус„Гео
Милев“
висше техническо образование, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) , архитектура и строителство или сходно образование,
професионален опит: минимум 7 г.; участие като
консултант или член на екип в успешно завършени проекти финансирани по
оперативна програма или с национално и/или международно финансиране ще се
счита за предимство
22 лв/ч До 4ч/ден

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 14.11.2022 г. до 24.11.2022 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Администратор старши експерт ИОНХ – БАН    1. Райна Сергеевa Стойкова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в екипа:

Администратор старши експерт ИОНХ – БАН

 1. Райна Сергеева Стойкова

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 29 септември 2022 г. от 14:00 до 16:00 ч. чрез платформата Webex .

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1

Администратор старши експерт ИОНХ БАН

Участва в административното обслужване и воденето на деловодната работа на проекта за водещата  организация – ИОНХ. Осъществява контакти с членовете на ЗУП и партньорските организации. Информира  членовете на ЗУП и партньорите по проекта във връзка с организиране на работни срещи и други събития в изпълнение на проекта. Участва в подготовката и електронната обработка на материали за ИОНХ във връзка с подпомагане дейностите по изпълнение на проекта.

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в подпомагането и администрирането на проекти с международно финансиране, водене на деловодна документация, работа с електронни бази данни 14.00 лв/ч

Непълно работно

време до 4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 16.09.2022г. до 23.09.2022 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560

Конкурс за асистент
по професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Неорганична химия“

С решение на НС на ИОНХ от 01.09.2022 г. (протокол № 13) Институтът по обща и неорганична химия – БАН, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“ за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“

Кандидатите подават до Директора на ИОНХ следните документи в срок до 05.10.2022 г. вкл.

 1. Заявление, към което прилагат мотивационно писмо;
 2. Автобиография, чиято форма може да се изтегли от сайта на ИОНХ;
 3. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“;
 4. Диплома за ОНС „доктор“, ако кандидатът има такава;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство зa съдимост;
 7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 8. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Документи се подават в канцеларията на ИОНХ-БАН всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, стая 302 – Канцелария или на e-mail: info@svr.igic.bas.bg.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: Ангелина Златкова

02/ 979 25 60, GSM- 0888 872 640

КОНКУРС

за прием на докторанти за учебната

2022-2023 г.

В съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г., Институт по обща и неорганична химия обявява конкурс за прием на докторанти по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научни специалности „Неорганична химия” (редовна и задочна докторантура) и „Теоретична химия“ (редовна докторантура)

В срок от 15.08.2022 до 14.10.2022 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:

 1. Молба до директора на Институт по обща и неорганична химия на БАН, в която кандидатите посочват специалности, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по  специалността          от  05  до 09.12.2022 година,
по чужди езици              от  12 до  16.12.2022  година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За справки в Институт по обща и неорганична химия – ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ет. 3, стая 302, тел. 02 9792560

За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260

Начало на докторантурата – 01.01.2023 г.

Стипендия на редовен докторант 1000 лв. с възможности за допълнително финансово стимулиране, участие в проекти на института, в програма на МОН за подпомагане на млади учени, програми Еразъм и др.

Конспектът по Неорганична химия може да се изтегли тук

Конспектът по Теоретична химия може да се изтегли тук

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 57/ 22.07.2022 г.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ – 3 БР, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен –в Лаборатория по електрохимични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.2. Хибридни системи за съхранение на енергия, включително работа на сух бокс и многоканална изследователска станция доц. д-р Ели Георгиева Григорова
Изследовател с научна степен –в . в „Лаборатория по оperando методи на изследване“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания. доц. д-р Станислава Методиева Андонова

Изследовател с научна степен –в „Лаборатория по каталитични технологии“.

Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.2. Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване.

гл. ас. д-р Ралица Христова Велинова

Класираните   кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в научноизследователския екип :

Изследовател с научна степен

 1. доц. д-р Станислава Методиева Андонова
 2. доц. д-р Ели Георгиева Григорова
 3. гл. ас. д-р Ралица Христова Велинова

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 06 юли 2022 г. от 14:00-17:00 ч., за което ще бъде изпратен предварително линк по електронната поща.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,

ФИНАНСИРАН ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 3 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по електрохимични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.2. Хибридни системи за съхранение на енергия, включително работа на сух бокс и многоканална изследователска станция. Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по оperando методи на изследване“.Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания. Научна степен доктор” или доктор на науките ” еквивалентна в професионални направления Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 20 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“ .Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 30 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 20.06.2022г. до 04.07.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.
 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

<  5  4  3  2  1 >

Post-doc in the field Physical Chemistry

 • RESEARCHER PROFILE Recognized Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE 09/0
 • TYPE OF CONTRACT Temporary
 • JOB STATUS  Full-time
 • HOURS PER WEEK- 40
 • OFFER STARTING DATE- May 2022

 OFFER DESCRIPTION

Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences
is hiring 1 postdoc researcher in the field of physical chemistry

Job description

The postdoctoral researcher will deal with the identification of surface ABn species and the determination of their structure. Two kinds of ABn species will be addressed: (i) geminal species formed by adsorption, where A is a surface site and B is a ligand, and (ii) surface structures in which the atom A is a guest and the B atom is typically oxygen.
Characterization will be performed mainly by vibrational spectroscopy, but adsorption and catalytic properties will be also studied.

The postdoctoral researcher may contribute by his or her experience with synthesis of porous materials and oxides systems,  post-synthesis modification, spectroscopic characterization and determination  of catalytic, adsorption and related properties.
The researcher shall actively participate in a conference,  seminar, or workshop organized by the receiving institution at least once in  every six months.

Requirements

– Ph.D. or its foreign equivalent awarded not earlier than 7 years before the beginning of the mobility,

– over the past 3 years, the candidate has spent a minimum of 2 years (as of the beginning of the mobility) outside Bulgaria working as a  researcher;

– over the past 3 years the candidate has published a minimum of  12 papers (as of the beginning of the mobility) in journals indexed in Thomson  Reuters Web of Science or Scopus databases.

The winning candidate should not be employed by another  university or similar institution as of the commencement date.

Place of work

Institute  of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, akad. G.  Bonthev str., bld. 11, Sofia 1113, Bulgaria.

What we offer

 • 12-month fixed-term employment with a possibility of prolongation
 • expected commencement date: May 2022
 • full-time work (8 hours/day)
 • gross monthly salary: 1 600 BGN

The application must contain:

 • Application form (filled in)
 • A copy of university diploma
 • A copy of PhD diploma
 • A certificate on a English language exam passed during the  studies or a statement of the institution from which the candidate graduated
 • A list of publications in journals indexed in Web of Science  and/or Scopus.
 • A brief description of the research
 • A motivation letter including a description of the benefit for the receiving institution.
 • A letter of recommendation of the previous supervisor or the head of the department or team where the candidate worked

Other documents that candidate considers are relevant to the application.

All of the documents must be submitted in English or Bulgarian. A uthenticated copy will be required from the winning applicant.

he application, including the attachments, must be sent electronically  by 09 May2022 to info@svr.igic.bas.bg
with a copy to khadjiivanov@gmail.com. Please use the word “Adonis” in the  subject line. For big attachments please use separate mails.

Selection procedure will end before 17 May 2022 and the results will be published at the website of the Institute of General and Inorganic Chemistry (https://www.igic.bas.bg/en/home-3/). In addition, each candidate will be notified for the decision by E-mail.

RESULTS: Selected candidate – Dr. Vera Butova