"> Обяви | IGIC BAS

Обяви

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR002-1.014 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, В Т.Ч. И НА КОНКРЕТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ ИЛИ ТЕХНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ НПКНИ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021-2027

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 Специалист с допълнителна квалификация – 2 броя 1.        Цветелина Валериева Владимирова

2.        Иво Стоянов Баев

Класираните кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на „Център за върхови постижения Мехатроника и чисти технологии“ по процедура BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“, финансиран по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027

Допуснати кандидати за длъжност в екипа:
Специалист с допълнителна квалификация – 2 броя
1. Цветелина Валериева Владимирова
2. Иво Стоянов Баев

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.05.2024 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на „Център за върхови постижения Мехатроника и чисти технологии“ по процедура BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“, финансиран по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027

Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции:

Длъжност

Специалист с допълнителна квалификация – 2 броя

Функции

Участва в изпълнението на дейностите по програма BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“

Участва в изпълнението на стратегия и бизнес план на „Център за върхови постижения Мехатроника и чисти технологии“, което включва:

 • изготвя методология и инструменти за събиране на информация относно заложените индикатори за оценка на изпълнението и следи за изпълнението на заложените индикатори по проекта;
 • осъществява връзка с представители на бизнеса относно предлаганите продукти и услуги;
 • осъществява текуща комуникация и координация с УО в хода на изпълнение на конкретни задачи от дейностите по проекта;
 • следи за изпълнението на времевия график на проекта;
 • събира, окомплектова и предоставя документация в ИСУН 2020.

Образование/ квалификация

висше образование в областта на стопански и/или хуманитарни науки

Професионален опит

специфичен опит минимум 7 год.  в подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;

За предимство се счита опит в научна организация и/или участие в изпълнението на проект в сферата на науката

Възнаграждение

2 450 лв. месечно възнаграждение. Възнаграждението включва брутната заплата на наетото лице  и осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Заетост

Непълно работно време – 4 ч/ден

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения, доказващи допълнителна квалификация.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.05.2024 г. до 17.05.2024 г. вкл. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“, за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 40/ 07.05.2024 г.

Институтът по обща и неорганична химия – БАН, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „неорганична химия“ за нуждите на лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“

Кандидатите подават до Директора на ИОНХ следните документи в срок до 24.05.2024 г. вкл.:

 1. Заявление, към което прилагат мотивационно писмо;
 2. Автобиография, чиято форма може да се изтегли от сайта на ИОНХ;
 3. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“;
 4. Диплома за ОНС „доктор“, ако кандидатът има такава;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 8. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Документи се подават в канцеларията на ИОНХ-БАН всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, стая 302 – Канцелария или на e-mail: info@svr.igic.bas.bg.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: Ангелина Златкова

02/ 979 25 60, GSM- 0888 872 640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химия на твърдото тяло“, за нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/ 19.03.2024 г.

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична химия“, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 95/ 14.11.2023 г.

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс  за

академична длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 89/ 24.10.2023 г.

КЛАСИРАН КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ С НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класиран кандидат
Изследовател с научна степен в  „Лаборатория по оperando методи на изследване“ доц. д-р Никола Людмилов Дренчев

Класираният кандидат се поканва да сключи трудов договор.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60,
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност Изследовател с научна степен в научноизследователския екип:

 1. доц. д-р Никола Людмилов Дренчев

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 26 септември 2023 г. от 14:00 часа в  гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Институт по обща и неорганична химия, кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 1 брой изследовател с научна степен,

който да изпълнява функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 1 бр. в  „Лаборатория по оperando методи на изследване“ Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 5 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 18.09. до 21.09.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Изследовател 1. Поля Веселинова Симеонова

2. Галя Димитрова Митрова

Класираните кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 10 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Допуснати кандидати за длъжност в екипа: ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

 1. Поля Веселинова Симеонова
 2. Галя Димитрова Митрова

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 17 август 2023 г. от 14:00-16:00 ч. , за което ще бъде изпратена предварително покана.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

О Б Я В А

Институтът по Обща и неорганична химия – БАН, в качеството си на партньор по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

обявява конкурс за 1 бройка за заемане на длъжността „изследовател“

Свободни позиции – изследовател, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

 

Длъжност: Изследовател „Съхранение на възобновяема енергия“

Функции в научния екип: Провеждане на изследвания, насочени към получаване на нови материали и компоненти и усъвършенстване на технологичните процеси за съхранение на енергия от ВЕИ.

Вид заетост:

 • трудов договор на пълно работно време.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В съответствие с чл.113 от Кодекса на труда, максималната продължителност на работното време по допълнителен (втори) трудов договор заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично. Съгласно изискванията на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, лице назначено на допълнителен трудов договор за изпълнение на дейности по проекта, не може да сключва други допълнителни договори при същия или при друг работодател.

Образование/квалификация: магистърска (докторска) степен в областта на природните или техническите науки (специалности химия, физика, електро- или машинно инженерство).

Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж или 2 години обучение като докторант в областта на природните или техническите науки.

Специфичен опит: да притежава изследователски опит в сферата на възобновяемите енергийни източници (батерии, водородни системи, фотоволтаици, биоенергия).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Обща и неорганична химия – Българска академия на науките (ИОНХ-БАН), с посочване на проект № BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Удостоверение за професионален опит;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (ако са приложими);
 6. Други документи: Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на кандидата в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS. Списъкът следва да съдържа: – авторите на публикацията; – заглавие на публикацията; – наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна страница на публикацията; – научна област на публикацията; – интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS; Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (ако са приложими).

Документи се приемат от 07.08.2023 г. до 15.08.2023 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 11, етаж 3, стая 302 – секретариат или по имейл на адрес: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg/ ; в срок до 16.08.2023 г.
 1. Събеседване с допуснатите кандидати от 14:00 ч. на 17.08.2023 г.
 1. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg/  в срок до 18.08.2023 г.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1.Асистент на проекта 1. Христина Тихомирова Тодорова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати за длъжност в екипа: Асистент на проекта

 1. Христина Тихомирова Тодорова

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 31 юли 2023 г. от 14:00-16:00 ч. , за което ще бъде изпратена предварително покана.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следнaтa позиция в екипа за управление на проекта:

 

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка заетост
1 Асистент на проекта

Извършва и отговаря за  окомплектоването и съхранението на техническата документация по проекта, съдейства при изготвяне на техническите отчети, както и за комуникацията между партньорите по проекта.

висше образование Специфичен опит в изпълнението/администрирането на проекти В зависимост от специфичния опит, мин. 7 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател 8 ч/ден

За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Автобиография (CV европейски формат);

Диплома за завършено висше образование;

Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: ibaev@cemct.eu

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Иво Баев

e-mail: ibaev@cemct.eu

тел: GSM  0888 858644

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

за прием на двама редовени докторанти за учебната 2023-2024 г.

по докторски програми „Неорганична химия“ и „Теоретична химия“,

област на висше образование „Химически науки“

 

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

 За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 02/9792560.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1.  Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 04 до 08.12.2023 година,
по чужди езици от 11 до 15.12.2023 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт Стратегия и развитие    1. Десислава Николаева Ковачева

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП  1. Кирил Георгиев Кирилов

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт ЗОП

 1. Кирил Георгиев Кирилов

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 04.07.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт Стратегия и развитие

 1. Десислава Николаева Ковачева

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 04.07.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

 

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка заетост
1 Експерт ЗОП

Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки  и подпомагане дейностите по изпълнение на проекта

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство
В зависимост от специфичния опит, мин. 18 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател 4 ч/ден
За срок от 3 месеца
2 Експерт Стратегия и развитие

Осъществява привличане интереса на бизнеса; осъществява анализ на дейността на микро, малки и средни предприятия от сектори Мехатроника и Чисти технологии, заинтересовани от дейността на ЦВП и оценява възможностите за съвместни разработки и други дейности; дава предложения  за нови разработки, услуги, съобразени с нуждите на микро, малки и средни предприятия и други юридически субекти; прави предложения за бизнес  стратегии към различни категории ползватели; проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни национални и европейски програми; предлага  разработването  на  проекти, финансирани от национални и европейски програми;

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в изготвяне  на бизнес планове и стратегии, предимство е опит като консултант или член на екип в успешно завършен проект, финансиран по оперативна програма или с национално и/или международно финансиране В
зависимост от специфичния опит, мин.17 лв/ч с вкл. и осигуровките за работодател
4 ч/ден
За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта)

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
Автобиография (CV европейски формат);
Диплома за завършено висше образование;
Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 23.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

Одобрен кандидат след проведено събеседване по процедура за един постдокторант
към проект Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет  (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019:

Мартин Недялков

Класиран кандидат по процедура за прием на един постдокторант по  проект

Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019:

Мартин Недялков

Кандидатът се поканва за събеседване на 07.06.2023 г. от 14:00 ч в стая 303 на ИОНХ-БАН.

РЕЗУЛТАТИ: Избран кандидат – Мартин Недялков

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един постдокторант по  проект
Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален

интеркалационен капацитет (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019

Позиции – 1 брой (един постдокторант), който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Позиция Професионално направление Професионален опит Допълнителни изисквания Заетост
–           Постдокторант

(1 брой)

„Химически“ или „Физически науки“. Специфичен опит не се изисква. –    Кандидатът трябва да е придобил образователната и научна степен „доктор“;
–    Да има публикации в международни списания с импакт фактор (IF);
–    Да има опит в областта на неорганичната химия и охарактеризирането на различни материали;
8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват позицията, за която кандидатстват;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “доктор”;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата;
 5.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 6. Медицинско свидетелство;
 7. Свидетeлство за съдимост.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ.-БАН на адрес: http:/www@igic.bas.bg ; срок до 06.06.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 14:00 до 16:00 ч. на 07.06.2023 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www. igic.bas.bg.; срок до 08.06.2023 г.

Забележка:
Документи се приемат от 29.05.2023 г. до 05.06.2023 г.всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария. Документи могат да се подават и по електронен път на следния имейл: info@svr.igic.bas.bg

Лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси  за професори – двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”

доценти – трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”.

Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 46/ 26.05.2023 г.

 

КЛАСИРАН КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ БЕЗ НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност
(функции) в екипа

Класирани
кандидати

Изследовател без научна степен  в лаборатория „Неорганичен синтез“

Гергана Асенова Бурдина

Класираният кандидат се поканва да сключи трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП    1. Анелия Петрова Мутафова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ
ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност Изследовател без научна степен в научноизследователския екип:

1. Гергана Асенова Бурдина

 Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 17 май 2023 г. от 14:00
часа в
    гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“,бл. 11, сградата на Институт по обща и неорганична химия, кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:
info@svr.igic.bas.bg

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО
СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА
НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО
МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт ЗОП

1.     Анелия Петрова Мутафова

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 16.05.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следната позиция в екипа за организация и управление на проекта:

Длъжност (функции) в екипа Образование / квалификация Професионален опит Часова ставка Заетост
1 Експерт ЗОП

Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки  и подпомагане дейностите по изпълнение на проекта

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки Професионален опит минимум 5 год. по специалността специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год; опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство В зависимост от специфичния опит, мин. 17.90 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател Непълно работно време

До 60 ч. / месечно

За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта)

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.05.2023 г. до 10.05.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 1 брой изследовател без научна степен,

който да изпълнява функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател без научна степен – 1 бр. в   Лаборатория „Неорганичен синтез“ Диплома за висше образование, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – специфичен опит една година. 20.00 лв/час Непълно работно време

До 16 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 6. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 02.05. до 05.05.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избрания изследовател  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН – 4 БР.  И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ БЕЗ НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване гл. ас. д-р Александър Светославов Цанев
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване гл. ас. д-р Мария Георгиева Шипочка
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване проф. дфн Корнели Григориев Григоров
Изследовател с научна степен в Лаборатория по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ (ЛРРА) д-р Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева
Изследовател без научна степен  в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. ас. Нина Бойкова Стоянова-Нанкова

Класираните кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност Изследовател с научна степен – 4бр. и Изследовател без научна степен – 1 бр. в научноизследователския екип:

 1. гл. ас. д-р Александър Светославов Цанев;
 2. д-р Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева;
 3. гл. ас. д-р Мария Георгиева Шипочка;
 4. доц. д-р Геновева Борисова Атанасова;
 5. ас. Нина Бойкова Стоянова-Нанкова;
 6. проф. дфн Корнели Григориев Григоров.

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 април 2023 г. от 14:00 часа, за което ще бъдат предварително уведомени кандидатите.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции –4 броя изследователи с научна степен и 1 бр. изследовател без научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

Часова ставка*

Заетост

Изследовател с научна степен
3 бр. в Лаборатория за получаване
на тънки филми чрез магнетронно разпрашване

Научна степен “доктор” или
“доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически
науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и
материалознание“.

– 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази
с научна информация по тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен
1 бр. в Лаборатория по
рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ (ЛРРА)

Научна степен “доктор” или
“доктор на науките”, еквивалентна
в професионални направления
 „Химически науки“, „Физически науки“,
„Химични технологии“, или „Материали и материалознание“.

-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази
с научна информация по тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател без научна
степен – 1 бр. в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “.

Диплома за висше образование, еквивалентна в
професионални направления
 „Химически науки“, „Физически науки“,
„Химични технологии“, или „Материали и материалознание“.

– специфичен опит една година.

20.00 лв/час

Непълно работно време

До 16 ч/месечно

  *посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г. (не
  се изисква за изследовател без научна степен
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 04.04. до 07.04.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес:www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“- един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 28/ 28.03.2023 г.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. ИТ специалист    1. Шенол Сафетов Мустафов

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1 ИТ специалист

подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта; анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и поддържане на бази с данни за проекта и участниците в него.

висше  по информатика, информационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър.
специфичен опит мин. 3 години в  областта на информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи за управление на база данни и основни приложни програмни продукти, информационна сигурност. В зависимост от специфич- ния опит, мин.22 лв/ч Непълно работно време до 4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 14.02.2023 г. до 23.02.2023 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария, или на следната електронна поща:  info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

ИТ специалист

 1. Шенол Сафетов Мустафов

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 01.03.2023 г. от 14:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1 ИТ специалист

подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта; анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и поддържане на бази с данни за проекта и участниците в него.

висше  по информатика, информационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър.
специфичен опит мин. 3 години в  областта на информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи за управление на база данни и основни приложни програмни продукти, информационна сигурност. В зависимост от специфич- ния опит, мин.22 лв/ч Непълно работно време до 4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 14.02.2023 г. до 23.02.2023 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария, или на следната електронна поща:  info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт инвестиционна дейност    1. Арх. Георги Цветанов Цветков

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ – 5 БР. ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. доц. д-р Петър Цветанов Цветков
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. гл. ас. д-р Силва Георгиева Станчовска
Изследовател с научна степен в Лаборатория „Неорганичен синтез“ (оползотворяване на отпадъчни продукти) доц. д-р Паунка Стоянова (Василева) Новачка
Изследовател с научна степен  в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. доц. д-р Йовка Иванова Косева
Изследовател с научна степен  в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. гл. ас. д-р Цветан Красимиров Захариев

Класираните   кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността „Експерт финансист на проекта“изтегли 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт инвестиционна дейност

 1. Арх. Георги Цветанов Цветков

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 08.12.2022 г. от 14:30 в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност Изследовател с научна степен в научноизследователския екип :

 1. доц. д-р Паунка Стоянова (Василева) Новачка
 2. гл. ас. д-р Цветан Красимиров Захариев
 3. доц. д-р Йовка Иванова Косева
 4. гл. ас. д-р Силва Георгиева Станчовска
 5. доц. д-р Петър Цветанов Цветков

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 07 декември 2022 г. от 14:00 часа, за което ще бъдат предварително уведомени кандидатите.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 5 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 2 бр. в Лаборатория „Неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в Лаборатория „Неорганичен синтез“ (оползотворяване на отпадъчни продукти). Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 25 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 28.11. до 05.12.2022г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на длъжността експерт финансист на проекта

Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети.

висше икономическо образование специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч До 4ч/ден

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 14.11.2022 г. до 24.11.2012 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на длъжността експерт инвестиционна дейност

Експерт инвестиционна дейност контролира и координира изпълнението на
на възложените СМР; следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на
строителните технологии и качеството на влаганите материали; подпомага
изграждането на научно-изследователската инфраструктурата в кампус„Гео
Милев“
висше техническо образование, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) , архитектура и строителство или сходно образование,
професионален опит: минимум 7 г.; участие като
консултант или член на екип в успешно завършени проекти финансирани по
оперативна програма или с национално и/или международно финансиране ще се
счита за предимство
22 лв/ч До 4ч/ден

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 14.11.2022 г. до 24.11.2012 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Администратор старши експерт ИОНХ – БАН    1. Райна Сергеевa Стойкова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в екипа:

Администратор старши експерт ИОНХ – БАН

 1. Райна Сергеева Стойкова

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 29 септември 2022 г. от 14:00 до 16:00 ч. чрез платформата Webex .

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1 Администратор старши експерт ИОНХ БАН

Участва в административното обслужване и воденето на деловодната работа на проекта за водещата  организация – ИОНХ. Осъществява контакти с членовете на ЗУП и партньорските организации. Информира  членовете на ЗУП и партньорите по проекта във връзка с организиране на работни срещи и други събития в изпълнение на проекта. Участва в подготовката и електронната обработка на материали за ИОНХ във връзка с подпомагане дейностите по изпълнение на проекта.

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в подпомагането и администрирането на проекти с международно финансиране, водене на деловодна документация, работа с електронни бази данни 14.00 лв/ч Непълно работно

време до 4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 16.09.2022г. до 23.09.2022 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560

Конкурс за асистент
по професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Неорганична химия“

С решение на НС на ИОНХ от 01.09.2022 г. (протокол № 13) Институтът по обща и неорганична химия – БАН, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“ за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“

Кандидатите подават до Директора на ИОНХ следните документи в срок до 05.10.2022 г. вкл.

 1. Заявление, към което прилагат мотивационно писмо;
 2. Автобиография, чиято форма може да се изтегли от сайта на ИОНХ;
 3. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“;
 4. Диплома за ОНС „доктор“, ако кандидатът има такава;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство зa съдимост;
 7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 8. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Документи се подават в канцеларията на ИОНХ-БАН всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, стая 302 – Канцелария или на e-mail: info@svr.igic.bas.bg.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: Ангелина Златкова

02/ 979 25 60, GSM- 0888 872 640

КОНКУРС

за прием на докторанти за учебната

2022-2023 г.

В съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г., Институт по обща и неорганична химия обявява конкурс за прием на докторанти по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научни специалности „Неорганична химия” (редовна и задочна докторантура) и „Теоретична химия“ (редовна докторантура)

В срок от 15.08.2022 до 14.10.2022 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:

 1. Молба до директора на Институт по обща и неорганична химия на БАН, в която кандидатите посочват специалности, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по  специалността          от  05  до 09.12.2022 година,
по чужди езици              от  12 до  16.12.2022  година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За справки в Институт по обща и неорганична химия – ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ет. 3, стая 302, тел. 02 9792560

За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260

Начало на докторантурата – 01.01.2023 г.

Стипендия на редовен докторант 1000 лв. с възможности за допълнително финансово стимулиране, участие в проекти на института, в програма на МОН за подпомагане на млади учени, програми Еразъм и др.

Конспектът по Неорганична химия може да се изтегли тук

Конспектът по Теоретична химия може да се изтегли тук

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 57/ 22.07.2022 г.

Фламандският фонд за научни изследвания (FWO) стартира програма за мобилност „Grant for a scientific stay in Flanders“, предвидена за постдокторанти от научни организации извън Белгия. Програмата дава възможност на постдокторанти да станат част от научен колектив от Фландрия за период от минимум 1 месец и максимум 3 месеца. За одобрените кандидати ще бъдат отпуснати средства за пътни и дневни разходи (стойност на дневните: 66 евро на ден, при максимален бюджет за месец 1 650 евро).
Кандидатстването се осъществява през електронния портал на FWO поне три месеца преди датата на заминаване. Изискват се следните документи (на английски език):
•    Кратка научна автобиография на кандидата.
•    Писмо от звеното, в което постдокторантът е назначен, с потвърждение, че кандидатът отговаря на член 2, параграф 2 от Условията за участие в програмата (вж. https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/incoming-mobility/grant-for-a-scientific-stay-in-flanders/regulations-grant-for-a-scientific-stay-in-flanders/).
•    Официална покана до кандидата*, подписана от научен ръководител от приемащотото звено във Фландрия, в която ясно са посочени периода на мобилност, основанието за нея и добавената стойност за научния колектив от Фландрия, произтичаща от нея.

*Важно: Може да се кандидатства само ако постдокторантът е получил официална покана от научен колектив от Фландрия. Копие от нея се представя при онлайн кандидатстването.

Подробна информация за Програмата може да намерите на следните страници:
•    Страница на Програмата: https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/incoming-mobility/grant-for-a-scientific-stay-in-flanders/
•    Условия на програмата: https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/incoming-mobility/grant-for-a-scientific-stay-in-flanders/regulations-grant-for-a-scientific-stay-in-flanders/

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ – 3 БР, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен –в Лаборатория по електрохимични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.2. Хибридни системи за съхранение на енергия, включително работа на сух бокс и многоканална изследователска станция доц. д-р Ели Георгиева Григорова
Изследовател с научна степен –в . в „Лаборатория по оperando методи на изследване“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания. доц. д-р Станислава Методиева Андонова
Изследовател с научна степен –в „Лаборатория по каталитични технологии“.

Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.2. Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване.

гл. ас. д-р Ралица Христова Велинова

Класираните   кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в научноизследователския екип :

Изследовател с научна степен

 1. доц. д-р Станислава Методиева Андонова
 2. доц. д-р Ели Георгиева Григорова
 3. гл. ас. д-р Ралица Христова Велинова

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 06 юли 2022 г. от 14:00-17:00 ч., за което ще бъде изпратен предварително линк по електронната поща.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,

ФИНАНСИРАН ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 3 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по електрохимични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.2. Хибридни системи за съхранение на енергия, включително работа на сух бокс и многоканална изследователска станция. Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по оperando методи на изследване“.Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания. Научна степен доктор” или доктор на науките ” еквивалентна в професионални направления Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 20 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“ .Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. -10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.
35.00 лв/час Непълно работно време

До 30 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 20.06.2022г. до 04.07.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.
 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

Post-doc in the field Physical Chemistry

 • RESEARCHER PROFILE Recognized Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE 09/0
 • TYPE OF CONTRACT Temporary
 • JOB STATUS  Full-time
 • HOURS PER WEEK- 40
 • OFFER STARTING DATE- May 2022

 OFFER DESCRIPTION

Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences
is hiring 1 postdoc researcher in the field of physical chemistry

Job description

The postdoctoral researcher will deal with the identification of surface ABn species and the determination of their structure. Two kinds of ABn species will be addressed: (i) geminal species formed by adsorption, where A is a surface site and B is a ligand, and (ii) surface structures in which the atom A is a guest and the B atom is typically oxygen.
Characterization will be performed mainly by vibrational spectroscopy, but adsorption and catalytic properties will be also studied.

The postdoctoral researcher may contribute by his or her experience with synthesis of porous materials and oxides systems,  post-synthesis modification, spectroscopic characterization and determination  of catalytic, adsorption and related properties.
The researcher shall actively participate in a conference,  seminar, or workshop organized by the receiving institution at least once in  every six months.

Requirements

– Ph.D. or its foreign equivalent awarded not earlier than 7 years before the beginning of the mobility,

– over the past 3 years, the candidate has spent a minimum of 2 years (as of the beginning of the mobility) outside Bulgaria working as a  researcher;

– over the past 3 years the candidate has published a minimum of  12 papers (as of the beginning of the mobility) in journals indexed in Thomson  Reuters Web of Science or Scopus databases.

The winning candidate should not be employed by another  university or similar institution as of the commencement date.

Place of work

Institute  of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, akad. G.  Bonthev str., bld. 11, Sofia 1113, Bulgaria.

What we offer

 • 12-month fixed-term employment with a possibility of prolongation
 • expected commencement date: May 2022
 • full-time work (8 hours/day)
 • gross monthly salary: 1 600 BGN

The application must contain:

 • Application form (filled in)
 • A copy of university diploma
 • A copy of PhD diploma
 • A certificate on a English language exam passed during the  studies or a statement of the institution from which the candidate graduated
 • A list of publications in journals indexed in Web of Science  and/or Scopus.
 • A brief description of the research
 • A motivation letter including a description of the benefit for the receiving institution.
 • A letter of recommendation of the previous supervisor or the head of the department or team where the candidate worked

Other documents that candidate considers are relevant to the application.

All of the documents must be submitted in English or Bulgarian. A uthenticated copy will be required from the winning applicant.

he application, including the attachments, must be sent electronically  by 09 May2022 to info@svr.igic.bas.bg
with a copy to khadjiivanov@gmail.com. Please use the word “Adonis” in the  subject line. For big attachments please use separate mails.

Selection procedure will end before 17 May 2022 and the results will be published at the website of the Institute of General and Inorganic Chemistry (https://www.igic.bas.bg/en/home-3/). In addition, each candidate will be notified for the decision by E-mail.

RESULTS: Selected candidate – Dr. Vera Butova

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН 

 ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

за прием на двама редовни докторанти за учебната 2021-2022 г.-допълнителен конкурс

по докторски програми „Неорганична химия“ и „Теоретична химия“,

област на висше образование „Химически науки“,

ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.

 

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

 За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 13 до 17.06.2022 година,

по чужди езици от 20 до 24.06.2022 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

общото събрание на БАН обявява конкурс за: наградата за млади учени „Професор Марин Дринов” и наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”,

Конкурсът се обявява за 2021 г., в която поради наложените пандемични ограничения не беше проведен. В него може да кандидатстват всички учени, които са отговаряли на условията през 2021 г.
Конкурсът се обявява в следните направления:
•    Информационни и комуникационни науки и технологии;
•    Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
•    Нанонауки, нови материали и технологии;
•    Биомедицина и качество на живот;
•    Биоразнообразие, биоресурси и екология;
•    Климатични промени, рискове и природни ресурси;
•    Астрономия, космически изследвания и технологии;
•    Културно-историческо наследство и национална идентичност;
•    Човек и общество.
В конкурса може да участват:
а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН;
б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН;
в) индивидуални кандидатури.
Кандидатите трябва:
а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище;
б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на обявяване на конкурса или да са редовни докторанти в БАН.
Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов” трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да нямат навършени 35 години в годината, за която е обявен конкурсът (2021 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.
Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен и да нямат навършени 30 години в годината, за която е обявен конкурсът (2021 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.
Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на БАН-Администрация в периода от 14.02.2022 г. до 25.03.2022 г. Документите са описани в т. 12 от  ПРАВИЛНИКА за присъждане на наградите на млади учени в БАН.
Паричният еквивалент на наградите за млади и най-млади учени на БАН е както следва:
•    награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;
•    награда „Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 25.03.2022 г., 16:00 часа.
Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в  „Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН“

БАН – ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗИРА
ДНЕВНИ И ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ
ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ НИВА

120 ЧАСА – 250 лв. за служители на БАН
120 ЧАСА – 300 лв. за външнш лица

В зависимост от епидемиологичната обстановка курсовете може да се провеждат дистанционно

Начало: 14 февруари 2022 година
Курсовете се провеждат в новите зали на Центъра за обучение бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2 етаж  и на ул. „Сердика“ 4

 Записване  – на тел. 02/ 987 31 67,  0882 71 24 66,

г-жа Йорданка Червенкова

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1.Финансист на проекта    1. Жени Петкова Гаджалова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ – 6 БР, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен –в „Лаборатория по неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. гл. ас. д-р Соня Ганчева Харизанова
Изследовател с научна степен –в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. доц. д-р Любомир Ивов Александров
Изследовател с научна степен –в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. доц. д-р Албена Димитрова Бъчварова-Неделчева
Изследовател с научна степен –в „Лаборатория за определяне на текстура“. Работа на апаратура за определяне на адсорбионно-текстурни параметри на материали. доц. д-р Иванка Петрова Спасова
Изследовател с научна степен – в „Лаборатория по Неорганичен синтез“. Работа на рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение. доц. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова
Изследовател с научна степен – в „Лаборатория по Неорганичен синтез“. Работа на рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение. гл. ас. д-р Христина Цветкова Цветкова-Василева

Класираните   кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в научноизследователския екип:

Изследовател с научна степен

 • доц. д-р Любомир Ивов Александров
 • доц. д-р Иванка Петрова Спасова
 • гл. ас. д-р Христина Цветкова Цветкова-Василева
 • доц. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова
 • доц. д-р Албена Димитрова Бъчварова-Неделчева
 • гл. ас. д-р Соня Ганчева Харизанова

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 14 декември 2021 г. от 14:00-17:00 ч., за което ще бъде изпратен предварително линк по електронната поща.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН
 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност в екипа:
Финансист на проекта

1.     Виктор Неофитов Трайков

2.     Жени Петкова Гаджалова

3.     Мони Моис Катаривас

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 07 декември 2021 г. от 14:00-16:00 ч. , за което ще бъде изпратен предварително линк по електронната поща.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 6 броя изследователи с научна степен,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции)в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
   Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория по неорганичен синтез“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания  по задача 4.1.4. Материали за преобразуване на енергия“. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“

или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания. които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по Термохимия“. Работа на диференциално сканиращ калориметър. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 1 бр. в „Лаборатория за определяне на текстура“. Работа на апаратура за определяне на адсорбионно-текстурни параметри на материали. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“.

– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час Непълно работно време –

До 10 ч/месечно

Изследовател с научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по Неорганичен синтез“. Работа на рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение. Научна степен “доктор” или “доктор на науките” еквивалентна в
професионални направления
    „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“  или „Материали и материалознание“.
– 10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта.

35.00 лв/час Непълно работно време –

До 5 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
  –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:
Документи се приемат от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

Етапи на конкурса:

  1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли:

info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com

лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следната позиция в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции) в екипа: Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите по отделните договори фактури; консолидира и обобщава данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети, справки и доклади на ниво проект; извършва необходимите корекции в междинни и окончателни финансови отчети при коментари на УО; подпомага ръководителя при извършване наблюдение и финансов контрол на изпълнението на сключените договори съгласно АДБФП; участва при изготвяне на икономически анализ на капацитета на всяка инфраструктура; подпомага ръководителя относно изготвяне на програма за използване на научно-изследователската инфраструктура и планиране на стопански дейности съгласно Рамката;

Образование/ квалификация: висше образование – професионално направление Икономика или Финанси, степен Магистър/Бакалавър

Професионален опит:  специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи.

Часова ставка: в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв

Заетост: Непълно работно време 4 ч/ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование (копие);
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата (копия).

Документи се приемат от 5.11.2021 г. до 19.11.2021 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария, или на следната електронна поща:  info@svr.igic.bas.bg

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на посочения е-майл.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направлени 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и
изчислителна химия”- един; професионално направление 4.2. Химически науки
(неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“-
един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 94 от 12.11.2021 г.

 

О Б Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“.

След проведено събеседване, кандидатът Йорданка Тупарова е одобрена за назначаване.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции1 брой младши изследовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност

(функции)
в научния екип

Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост
Изследовател, работещ
в следната научна област:

–  Материали за по-добър живот

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит
не се изисква
 

 

1200 лв

(бруто на месец, с включени осигуровки за работодател)

 

8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 

Забележка:
Документи се приемат от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН: срок до 01.10.2021 г.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 04.10.2021 г.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg; срок до 05.10.2021 г.
 2. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли:
e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Уважаеми Колеги,

Фонд „Научни изследвания“ информира за отворена покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. Ако смятате, че отговаряте на изискванията за кандидатстване по тази програма и имате интерес да осъществявате научни изследвания в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ), се свържете с нас за да можем да Ви насочим към ръководител и да уточните детайлите по кандидатстването.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Изследователят може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да се  премести  или  да  се  е  преместил от  друга  страна  на територията на България. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (рабо,та, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на 3-те години непосредствено преди крайния срок на кандидатстване.

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 г. е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:

 • Химия (CHE)
 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)
 • Икономически науки (ECO)
 • Информатика и инженерни науки (ENG)
 • Околна среда и науки за Земята (ENV)
 • Науки за живота (LIF)
 • Математика (MAT)
 • Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:

на български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336

на английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337

За контакти от страна на ИОНХ-БАН:

Доц. д-р Ели Григоронва, тел. + 359 2 979 25 63, мейл: egeorg@svr.igic.bas.bg

Доц. д-р Любомир Александров, тел. + 359 2 979 39 01, мейл: lubomir@svr.igic.bas.bg

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г.
по докторска програма „Неорганична химия“,
област на висше образование „Химически науки“,
в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Одобрени кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

1. Мария Пенева

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

До събеседване са допуснати следните кандидати:
1. Мария Пенева
2. Виолена Христова

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
,
ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 2 броя изследователи без научна степен, за работа с новозакупена апаратура,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация*

Професионален опит

Часова ставка**

Заетост

Работа с апаратура за елементен анализ; Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
Химически науки”, “Химични технологии”.
Специфичен опит не се изисква.
Познания и опит в областта на инструменталните методи за елементен анализ са предимство.
 7,00 лв./час  Непълно работно време –
4 ч/ден
Работa с апаратура за термичен анализ. Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 7,00 лв./час Непълно работно време –

4 ч/ден

*владеенето на чужд език е предимство
**посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
  –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат, доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 Забележка:

Документи се приемат от 07.06.2021 г. до 21.06.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg, на 22.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 23.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: igic.bas.bg на 24.06.2021 г.
 4. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните електронни адреси:

info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com

лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост
Изследователи, работещи в следната научна област:-  Материали за по-добър живот Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.
Специфичен опит не се изисква  1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

Документи се приемат от 25.05.2021 г. до 11.06.2021 г.всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли: e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 14.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 15.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 16.06.2021 г.

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността Експерт Стратегия и развитие:  изтегли 

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността финансист на проекта: изтегли 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа
за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1 Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети.

висше икономическо образование специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч  Непълно работно време 4 ч/ден
2 Експерт Стратегия и развитие

Осъществява привличане интереса на бизнеса; осъществява анализ на дейността на микро, малки и средни предприятия от сектори Мехатроника и Чисти технологии, заинтересовани от дейността на ЦВП и оценява възможностите за съвместни разработки и други дейности; дава предложения  за нови разработки, услуги, съобразени с нуждите на микро, малки и средни предприятия и други юридически субекти; прави предложения за бизнес  стратегии към различни категории ползватели; проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни национални и европейски програми; предлага  разработването  на  проекти, финансирани от национални и европейски програми;

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в изготвяне  на бизнес планове и стратегии, предимство е опит като консултант или член на екип в успешно завършен проект, финансиран по оперативна програма или с национално и/или международно финансиране в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч Непълно работно време

4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
–  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.    Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 20.01.2021 г. до 03.02.2021 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на следната електронна поща:
info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

1. Разглеждане а документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560

БАН – ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ  ОРГАНИЗИРА ДНЕВНИ И ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ НИВА

120 ЧАСА – 250 лв. за служители на БАН

120 ЧАСА – 300 лв. за външнш лица

В зависимост от епидемиологичната обстановка курсовете може да се провеждат  дистанционно

Начало: 15 февруари 2021 година

Курсовете се провеждат в новите зали на Центъра за обучение бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2 етаж                               и на ул. „Сердика“ 4

Записване  – на тел. 02/ 987 31 67,  0882 71 24 66,

г-жа Йорданка Червенкова

„Списък на одобрените кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

1.    Ева Миткова
2.    Любен Бориславов
3.    Мирослава Димитрова
4.    София Славова“,

КОНКУРС

за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Допуснати до събеседване:

1.    Таня Робертова
2.    Мирослава Димитрова
3.    София Славова
4.    Ева Миткова
5.    Любен Бориславов

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции3 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост
Изследователи, работещи в една от следните научни области:

–  Материали и тънки филми за защита на околната среда;

–  Материали за съхранение на енергия;

–  Керамики/биокерамики и стъкла за по-добър живот.

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“.
2. Автобиография (CV европейски формат).
3. Диплома за завършено висше образование.
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
Документи се приемат от 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:      гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

⇒ВАЖНО!!! Поради усложнената обстановка, свързана с COVID-19 е желателно документите да се подават по електронен път.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg, срок до 17.11.2020 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 19.11.2020 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg, срок до 23.11.2020 г.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560     мобилен телефон: 088 88 72 640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент “ (ДВ, бр. 70/07.08.2020) по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи се приемат  в канцеларията на института

тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП    1. Кремена Тодорова Кьосева

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.         Кремена Тодорова Кьосева вх. № 244//29.05.2020 г – за длъжността експерт ЗОП
2.         Боряна Божидарова Андонова вх. № 258/08.06.2020 г. – за длъжността експерт ЗОП

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 юни 2020 г. от 14:30-15:30 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка

заетост

1

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален
опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни
по заместване поради отпуск по майчинство

2

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год.;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 28.05.2020 г. до 08.06.2020 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

ПОКАНА ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР  тук

Програма на ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ на Кампус „Студентски град“ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  тук

Билборд    тук

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа   Класирани кандидати
   1. Счетоводител   1. Виолета Петкова Панталеева
2. Златко Василев Рачев
 2. Експерт мониторинг и контрол  1. Цветелина Валериева Владимирова
 3. Финансист на проекта  1. Стоян Христов Нейчев
 4. ИТ специалист   1. Недко Михалев Димитров
2. Шенол Сафетов Мустафов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати* и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.   Златко Василев Рачев за длъжността “Счетоводител”

2.   Стоян Христов Нейчев за длъжността “Финансист на проекта”

3.   Анелия Красимирова Миладинова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

4.   Катя Вескова Симеонова за длъжността “Финансист на проекта”

5.   Шенол Сафетов Мустафов за длъжността “ИТ специалист”

6.   Иван Тодоров Карчев за длъжността “Експерт ЗОП”

7.   Недко Михалев Димитров за длъжността “ИТ специалист”

8.   Боряна Божидарова Андонова. за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

9.   Цветелина Валериева Владимирова, за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

10.  Виолета Петкова Панталеева за длъжността “Счетоводител”

11.  Мариана Евгениева Сиракова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол“

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 и 20 септември 2019 г. от 10:00-12:00 ч. и 24 септември от 11:00 до 12:00 ч в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или
стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 5 год.;

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 3900 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 02.09.2019 г. до 09.09.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност в екипа

Класирани кандидати

Експерт инвестиционна дейност

1. Андреан Иванов Ваньов

Финансист на проекта

1. Николай Станков Николов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от
позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Андреан Иванов Ваньов

Експерт инвестиционна дейност

Николай Станков Николов

Финансист на проекта

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност „Счетоводител” и „ИТ специалист”  няма подадени заявления.
Кандидатът за  длъжност „Експерт мониторинг и контрол” не се допуска до събеседване, поради липса на специфичен опит в подготовката и управлението/изпълнението на проекти/програми.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09 и 12 август 2019 г. от 10:00-12:00
ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт инвестиционна дейност
планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за
проектиране и строителство, осигурява и проверява съответната документация
осъществява цялостна координация между участниците в строителния процес;
контрол върху графиците на изпълнение; следи за законосъобразното изпълнение
на възложените СМР; следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на
строителните технологии и качеството на влаганите материали; подпомага
изграждането на научно-изследователската инфраструктурата в кампус „Гео
Милев“

висше техническо образование, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) или сходно образование,

професионален опит: минимум 7 г.; участие като
консултант или член на екип в успешно завършени проекти финансирани по
оперативна програма или с национално и/или международно финансиране ще се
счита за предимство

20 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8368 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

*
посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 22.07.2019 г. до 29.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа

   Класирани кандидати

1. Юрист на проекта 1. Гергана Пашева
2. Христо Иванов
2. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Гергана Пашева
3. Анелия Мутафова
4. Христо Иванов
3. Експерт ЗОП 1. Боряна Петкова
2. Анелия  Мутафова
4. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Анелия Мутафова
5. Счетоводител Няма кандидати
6. Експерт мениджър проект (организатор дейности) 1. Иво Баев
2. Мирелла  Данова
7. Експерт връзки с обществеността и масова комуникация 1. Радостина Камбурова-Михайлова

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията. Тогава класираният на следващо (второ и т.н.) място ще бъде поканен при същите условия. Кандидат, подал заявление за повече от една длъжност и класиран на първо място има право да избере длъжността, на която да бъде назначен, след което се поканва експертът класиран на второ място.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03:  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Боряна Кирилова Петкова Експерт ЗОП
Гергана Илиева Пашева Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Христо Василев Иванов Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Иво Стоянов Баев Експерт мениджър проект
(организатор дейности)
Радостина Стефанова Камбурова-Михайлова Експерт връзки с обществеността и масова комуникация
Анелия Петрова Мутафова Експерт ЗОП
Мирелла Тихомирова Данова Експерт мениджър проект (организатор дейности)

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност счетоводител няма подадени заявления
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 юли 2019 г. и 19 юли 2019 г. от 10:00-13:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

МАТЕРИАЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

1 Юрист на проекта- висше образование, право професионален опит минимум 7 год.
по специалността

2 Експерт ЗОП- висше образование, право професионален опит минимум 7 год. по
специалността

3 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански
науки професионален опит минимум 7 год. по специалността

4 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански
науки професионален опит минимум 5 год. по специалността

5 Счетоводител-висше образование, магистър в областта на стопанските науки
професионален опит минимум 7 год. в областта на счетоводството;

6 Експерт мениджър проект (организатор дейности) висше образование, магистър в
областта на правни, технически или стопански науки специфичен опит минимум 5
год.

7 Експерт връзки с обществеността и масова комуникация висше образование,
магистър специфичен опит минимум 3 год. в областта на връзките с обществеността
и масовата комуникация

Допълнителна информация тук:

Презентации на проекта BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
на чл.-кор. Константин Хаджииванов (председател на УС на Проекта)
на тема: http://www.igic.bas.bg/sresta-s-biznesa_prezentacia_k-hadjiivanov/
на чл.-кор. Тони Спасов(член на УС на Проекта)
на тема: Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите технологии

Дипляна на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
тук

СРЕЩА
НА БИЗНЕСА С НАУКАТА

Представяне на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии

Понеделник, 17 декември 2018 г.

София

Клъстер
„Мехатроника и автоматизация“
Спесима ООД
ул. „Владимир Балан“ №8

Програма

Зала ет. 2

Модератор: д-р инж. Венцислав Славков, основател
и управител на фирма СПЕСИМА ООД, асоцииран партньор по Проекта

15:00  – 15:20

чл.-кор. Константин Хаджииванов, председател на УС на Проекта
Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен
шанс  за ускоряване на преноса на научно базираните иновации към бизнеса

15:20 – 15:40

проф. Георги Тодоров, член на УС на Проекта
Научноизследователски капацитет за осигуряване на иновативни решения по
мехатроника в подкрепа на българската индустрия и подготовка на
висококвалифицирани специалисти

15:40 – 16:00

чл.-кор. Тони Спасов, член на УС на Проекта
Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите
технологии

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
За назначаване на длъжност „изследовател“ по  проект
BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Свободни позиции – един брой за изледовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в научния екип

Образование/квалификация

Професионален опит

Изследовател, работещ
по научни и научно-приложни проекти
и задачи

Висше, образователна степен „магистър“ или
еквивалентна
в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или
„Технически науки“

Специфичен опит
не се изисква

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН. с посочване на проект проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 07.12.2018 г. до 14.12.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

1.   Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на
ИОНХ.-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg ; срок до . 15.12.2018 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на 17.12.2018 г.
3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www. igic.bas.bg.; срок до 18.12.2018 г.
За допълнителна информация:
лице за контакти: Нели Велинова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C02: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН
обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност: Експерт -архитект
Висше образование
Специфичен опит в организация и извършване на контрол на дейности по проектиране, СМР и строителен надзор – минимум 7 години 20

Асистент на ръководителя на проекта
Висше образование
Специфичен опит в изпълнението/администрирането на проекти – минимум 3 години пълен работен ден

допълнителна информация: тук

(23.10.2018)

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ
„Мехатроника и чисти технологии“

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020  /ОПНОИР 2014-2020/

(19.12.2016)

ОБЯВА ЗА АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР

Приложение 1-Апликацонна форма – асоцииран партньор
Приложение 2a – Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор
Приложение 3a – Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньор
Приложение 4 – Методология за оценка и подбор

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание т. 12.3 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (Условията) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ и във връзка с предстоящо изготвяне на формуляр за кандидатстване, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН започва процедура по подбор на асоциирани партньори.

Подборът има за цел да набере асоциирани партньори, които са заинтересовани от реализацията на проекта и ще участват в изпълнението на дейностите по него, но няма да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, тъй като на основание т. 12.3 от Условията „разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма“.

Повече информация за оперативната програма, както и за конкретните условия за кандидатстване, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.

Общи условия за кандидатстване

В настоящата процедура може да участва всеки заинтересован икономически оператор (юридическо лице), който отговаря на посочените по-долу изисквания.

Недопустими кандидати за асоциирани партньори са:

a) членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Одобрените кандидати ще бъдат включени като асоциирани партньори в съвместната подготовка и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в проекта дейности.

Основни критерии за оценка

Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по посочената по-долу точкова система, спрямо правно-организационната си форма.

I. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката) ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS
2. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“
3. Регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства
4. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs)в тематична област на ИСИС – „Мехатроника и чисти технологии“

II. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „бизнес организация“ ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания
2. Инвестиции в „чисти технологии за производство, съхранение и потребление на енергия (слънчева, ветрова, биоенергия) и енергийни системи – батерии, водород и горивни елементи, суперкондензатори, хибридни системи,
електромобилност, в т.ч. електрически превозни средства (пътни и непътни), електрически и водородни зарядни станции“.
3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост
4. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015).

Начин на оценяване на кандидатите

Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите 5 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

Събеседването няма да бъде част от методиката за оценка на кандидатите и също ще има само и единствено информативен характер.

В случай на необходимост, Комисията може по всяко време да изисква от кандидатите допълнителни документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях обстоятелства.

Начин на кандидатстване

Комплектът документи, които кандидатите за асоциирани партньори следва да представят трябва да съдържа всички описани по-горе документи, в т.ч. Опис на представените документи и Административни сведения за кандидата – съгласно приложения образец – в оригинал или заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата, ксерокопие.

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  9:30 ч. до 17 ч. до 15.01. 2017 г. в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.10 или на следната електронна поща: CoC_IEES@iees.bas.bg

Етапи на процедурата

Начало: 15.11. 2016 г.

Край: 15.01. 2017 г.

Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 15.01. 2017 г. на сайта на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН: www.iees.bas.bg и на сайта на Единен център за Иновации на БАН http://www.jic-bas.eu/.

За допълнителна информация:

Име, фамилия и длъжност: Ивета Бошнакова, секретар Организация: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН
Телефон/ факс: +359 (2) 8722 543
e-mail: iees@bas.bg

Пълният текст на поканата можете да свалите от тук.