"> Обяви | IGIC BAS

Обяви

5  4  3  2  1 >

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична химия“, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 95/ 14.11.2023 г.

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс  за

академична длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 89/ 24.10.2023 г.

КЛАСИРАН КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ С НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класиран кандидат
Изследовател с научна степен в  „Лаборатория по оperando методи на изследване“ доц. д-р Никола Людмилов Дренчев

Класираният кандидат се поканва да сключи трудов договор.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60,
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност Изследовател с научна степен в научноизследователския екип:

 1. доц. д-р Никола Людмилов Дренчев

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 26 септември 2023 г. от 14:00 часа в  гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Институт по обща и неорганична химия, кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 1 брой изследовател с научна степен,

който да изпълнява функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател с научна степен – 1 бр. в  „Лаборатория по оperando методи на изследване“ Научна степен “доктор” или “доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и материалознание“. – 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация по тематиката на проекта.
35.00 лв/час

Непълно работно време

До 5 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 18.09. до 21.09.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Изследовател

1. Поля Веселинова Симеонова

2. Галя Димитрова Митрова

Класираните кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 10 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Допуснати кандидати за длъжност в екипа: ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

 1. Поля Веселинова Симеонова
 2. Галя Димитрова Митрова

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 17 август 2023 г. от 14:00-16:00 ч. , за което ще бъде изпратена предварително покана.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

О Б Я В А

Институтът по Обща и неорганична химия – БАН, в качеството си на партньор по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

обявява конкурс за 1 бройка за заемане на длъжността „изследовател“

Свободни позиции – изследовател, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

 

Длъжност: Изследовател „Съхранение на възобновяема енергия“

Функции в научния екип: Провеждане на изследвания, насочени към получаване на нови материали и компоненти и усъвършенстване на технологичните процеси за съхранение на енергия от ВЕИ.

Вид заетост:

 • трудов договор на пълно работно време.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В съответствие с чл.113 от Кодекса на труда, максималната продължителност на работното време по допълнителен (втори) трудов договор заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично. Съгласно изискванията на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, лице назначено на допълнителен трудов договор за изпълнение на дейности по проекта, не може да сключва други допълнителни договори при същия или при друг работодател.

Образование/квалификация: магистърска (докторска) степен в областта на природните или техническите науки (специалности химия, физика, електро- или машинно инженерство).

Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж или 2 години обучение като докторант в областта на природните или техническите науки.

Специфичен опит: да притежава изследователски опит в сферата на възобновяемите енергийни източници (батерии, водородни системи, фотоволтаици, биоенергия).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Обща и неорганична химия – Българска академия на науките (ИОНХ-БАН), с посочване на проект № BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Удостоверение за професионален опит;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (ако са приложими);
 6. Други документи: Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на кандидата в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS. Списъкът следва да съдържа: – авторите на публикацията; – заглавие на публикацията; – наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна страница на публикацията; – научна област на публикацията; – интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS; Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (ако са приложими).

Документи се приемат от 07.08.2023 г. до 15.08.2023 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 11, етаж 3, стая 302 – секретариат или по имейл на адрес: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg/ ; в срок до 16.08.2023 г.
 1. Събеседване с допуснатите кандидати от 14:00 ч. на 17.08.2023 г.
 1. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg/  в срок до 18.08.2023 г.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1.Асистент на проекта 1. Христина Тихомирова Тодорова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати за длъжност в екипа: Асистент на проекта

 1. Христина Тихомирова Тодорова

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе дистанционно на 31 юли 2023 г. от 14:00-16:00 ч. , за което ще бъде изпратена предварително покана.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следнaтa позиция в екипа за управление на проекта:

 

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка заетост
1

Асистент на проекта

Извършва и отговаря за  окомплектоването и съхранението на техническата документация по проекта, съдейства при изготвяне на техническите отчети, както и за комуникацията между партньорите по проекта.

висше образование Специфичен опит в изпълнението/администрирането на проекти В зависимост от специфичния опит, мин. 7 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател

8 ч/ден

За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Автобиография (CV европейски формат);

Диплома за завършено висше образование;

Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: ibaev@cemct.eu

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Иво Баев

e-mail: ibaev@cemct.eu

тел: GSM  0888 858644

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

за прием на двама редовени докторанти за учебната 2023-2024 г.

по докторски програми „Неорганична химия“ и „Теоретична химия“,

област на висше образование „Химически науки“

 

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

 За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 02/9792560.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1.  Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 04 до 08.12.2023 година,
по чужди езици от 11 до 15.12.2023 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт Стратегия и развитие    1. Десислава Николаева Ковачева

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП  1. Кирил Георгиев Кирилов

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт ЗОП

 1. Кирил Георгиев Кирилов

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 04.07.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт Стратегия и развитие

 1. Десислава Николаева Ковачева

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 04.07.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

 

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка заетост
1

Експерт ЗОП

Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки  и подпомагане дейностите по изпълнение на проекта

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство
В зависимост от специфичния опит, мин. 18 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател 4 ч/ден
За срок от 3 месеца
2

Експерт Стратегия и развитие

Осъществява привличане интереса на бизнеса; осъществява анализ на дейността на микро, малки и средни предприятия от сектори Мехатроника и Чисти технологии, заинтересовани от дейността на ЦВП и оценява възможностите за съвместни разработки и други дейности; дава предложения  за нови разработки, услуги, съобразени с нуждите на микро, малки и средни предприятия и други юридически субекти; прави предложения за бизнес  стратегии към различни категории ползватели; проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни национални и европейски програми; предлага  разработването  на  проекти, финансирани от национални и европейски програми;

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в изготвяне  на бизнес планове и стратегии, предимство е опит като консултант или член на екип в успешно завършен проект, финансиран по оперативна програма или с национално и/или международно финансиране В
зависимост от специфичния опит, мин.17 лв/ч с вкл. и осигуровките за работодател
4 ч/ден
За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта)

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
Автобиография (CV европейски формат);
Диплома за завършено висше образование;
Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 23.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
 2. Събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

Одобрен кандидат след проведено събеседване по процедура за един постдокторант
към проект Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет  (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019:

Мартин Недялков

Класиран кандидат по процедура за прием на един постдокторант по  проект

Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019:

Мартин Недялков

Кандидатът се поканва за събеседване на 07.06.2023 г. от 14:00 ч в стая 303 на ИОНХ-БАН.

РЕЗУЛТАТИ: Избран кандидат – Мартин Недялков

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един постдокторант по  проект
Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален

интеркалационен капацитет (CARiM) по програма ННП Вихрен 2019

Позиции – 1 брой (един постдокторант), който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Позиция Професионално направление Професионален опит Допълнителни изисквания Заетост

–           Постдокторант

(1 брой)

„Химически“ или „Физически науки“. Специфичен опит не се изисква. –    Кандидатът трябва да е придобил образователната и научна степен „доктор“;
–    Да има публикации в международни списания с импакт фактор (IF);
–    Да има опит в областта на неорганичната химия и охарактеризирането на различни материали;
8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват позицията, за която кандидатстват;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “доктор”;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата;
 5.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 6. Медицинско свидетелство;
 7. Свидетeлство за съдимост.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ.-БАН на адрес: http:/www@igic.bas.bg ; срок до 06.06.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 14:00 до 16:00 ч. на 07.06.2023 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www. igic.bas.bg.; срок до 08.06.2023 г.

Забележка:
Документи се приемат от 29.05.2023 г. до 05.06.2023 г.всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария. Документи могат да се подават и по електронен път на следния имейл: info@svr.igic.bas.bg

Лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси  за професори – двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”

доценти – трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”.

Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 46/ 26.05.2023 г.

 

КЛАСИРАН КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ БЕЗ НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност
(функции) в екипа

Класирани
кандидати

Изследовател без научна степен  в лаборатория „Неорганичен синтез“

Гергана Асенова Бурдина

Класираният кандидат се поканва да сключи трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП    1. Анелия Петрова Мутафова

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ
ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност Изследовател без научна степен в научноизследователския екип:

1. Гергана Асенова Бурдина

 Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 17 май 2023 г. от 14:00
часа в
    гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“,бл. 11, сградата на Институт по обща и неорганична химия, кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:
info@svr.igic.bas.bg

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО
СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА
НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО
МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

Експерт ЗОП

1.     Анелия Петрова Мутафова

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 16.05.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следната позиция в екипа за организация и управление на проекта:

Длъжност (функции) в екипа Образование / квалификация Професионален опит Часова ставка Заетост
1

Експерт ЗОП

Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки  и подпомагане дейностите по изпълнение на проекта

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки Професионален опит минимум 5 год. по специалността специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год; опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство В зависимост от специфичния опит, мин. 17.90 лв./ч. с вкл. и осигуровките за работодател

Непълно работно време

До 60 ч. / месечно

За периода до 31.12.2023 г. (до края на проекта)

Необходими документи за кандидатстване:

 1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2.   Автобиография (CV европейски формат);
 3.   Диплома за завършено висше образование;
 4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.05.2023 г. до 10.05.2023 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, ст.302 (канцелария), или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КОНКУРС ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 1 брой изследовател без научна степен,

който да изпълнява функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа Образование/ квалификация Професионален опит Часова ставка* Заетост
Изследовател без научна степен – 1 бр. в   Лаборатория „Неорганичен синтез“ Диплома за висше образование, еквивалентна в професионални направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, или „Материали и материалознание“. – специфичен опит една година. 20.00 лв/час

Непълно работно време

До 16 ч/месечно

*посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 6. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 02.05. до 05.05.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избрания изследовател  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН – 4 БР.  И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ БЕЗ НАУЧНА СТЕПЕН – 1 бр.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност (функции) в екипа Класирани кандидати
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване гл. ас. д-р Александър Светославов Цанев
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване гл. ас. д-р Мария Георгиева Шипочка
Изследовател с научна степен в Лаборатория за получаване на тънки филми чрез магнетронно разпрашване проф. дфн Корнели Григориев Григоров
Изследовател с научна степен в Лаборатория по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ (ЛРРА) д-р Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева
Изследовател без научна степен  в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “. ас. Нина Бойкова Стоянова-Нанкова

Класираните кандидати се поканват да сключат трудов договор.

За допълнителна информация: тел. 02 979 25 60, e-mail: info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснати кандидати* за длъжност Изследовател с научна степен – 4бр. и Изследовател без научна степен – 1 бр. в научноизследователския екип:

 1. гл. ас. д-р Александър Светославов Цанев;
 2. д-р Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева;
 3. гл. ас. д-р Мария Георгиева Шипочка;
 4. доц. д-р Геновева Борисова Атанасова;
 5. ас. Нина Бойкова Стоянова-Нанкова;
 6. проф. дфн Корнели Григориев Григоров.

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 април 2023 г. от 14:00 часа, за което ще бъдат предварително уведомени кандидатите.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции –4 броя изследователи с научна степен и 1 бр. изследовател без научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта, както следва:

Длъжност (функции) в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

Часова ставка*

Заетост

Изследовател с научна степен
3 бр. в Лаборатория за получаване
на тънки филми чрез магнетронно разпрашване

Научна степен “доктор” или
“доктор на науките”, еквивалентна в професионални направления „Химически
науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“ или „Материали и
материалознание“.

– 10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази
с научна информация по тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател с научна степен
1 бр. в Лаборатория по
рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ (ЛРРА)

Научна степен “доктор” или
“доктор на науките”, еквивалентна
в професионални направления
 „Химически науки“, „Физически науки“,
„Химични технологии“, или „Материали и материалознание“.

-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази
с научна информация по тематиката на проекта.

35.00 лв/час

Непълно работно време

До 25 ч/месечно

Изследовател без научна
степен – 1 бр. в Лаборатория „Център за високоефективни изчисления “.

Диплома за висше образование, еквивалентна в
професионални направления
 „Химически науки“, „Физически науки“,
„Химични технологии“, или „Материали и материалознание“.

– специфичен опит една година.

20.00 лв/час

Непълно работно време

До 16 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

 Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст) с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия –  с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г. (не
  се изисква за изследовател без научна степен
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит по тематиката на проекта.

Забележка: Документи се приемат от 04.04. до 07.04.2023г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес:www.igic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM  0888 872640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“- един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 28/ 28.03.2023 г.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. ИТ специалист    1. Шенол Сафетов Мустафов

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ –

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Допуснат кандидат за длъжност в екипа:

ИТ специалист

 1. Шенол Сафетов Мустафов

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 01.03.2023 г. от 14:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:

тел. 02 979 25 60

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

 5  4  3  2  1 >