"> обяви 2 | IGIC BAS

обяви 2

5  4  1 >

„Списък на одобрените кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

1.    Ева Миткова
2.    Любен Бориславов
3.    Мирослава Димитрова
4.    София Славова“,

КОНКУРС

за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Допуснати до събеседване:

1.    Таня Робертова
2.    Мирослава Димитрова
3.    София Славова
4.    Ева Миткова
5.    Любен Бориславов

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции3 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост

Изследователи, работещи в една от следните научни области:

–  Материали и тънки филми за защита на околната среда;

–  Материали за съхранение на енергия;

–  Керамики/биокерамики и стъкла за по-добър живот.

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“.
2. Автобиография (CV европейски формат).
3. Диплома за завършено висше образование.
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
Документи се приемат от 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:      гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

⇒ВАЖНО!!! Поради усложнената обстановка, свързана с COVID-19 е желателно документите да се подават по електронен път.

Етапи на конкурса:

  1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg, срок до 17.11.2020 г.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 19.11.2020 г.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg, срок до 23.11.2020 г.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560     мобилен телефон: 088 88 72 640

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент “ (ДВ, бр. 70/07.08.2020) по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи се приемат  в канцеларията на института

тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП    1. Кремена Тодорова Кьосева

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.         Кремена Тодорова Кьосева вх. № 244//29.05.2020 г – за длъжността експерт ЗОП
2.         Боряна Божидарова Андонова вх. № 258/08.06.2020 г. – за длъжността експерт ЗОП

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 юни 2020 г. от 14:30-15:30 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.         Кремена Тодорова Кьосева вх. № 244//29.05.2020 г – за длъжността експерт ЗОП
2.         Боряна Божидарова Андонова вх. № 258/08.06.2020 г. – за длъжността експерт ЗОП

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 юни 2020 г. от 14:30-15:30 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка

заетост

1

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален
опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни
по заместване поради отпуск по майчинство

2

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год.;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 28.05.2020 г. до 08.06.2020 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

ПОКАНА ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР  тук

Програма на ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ на Кампус „Студентски град“ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  тук

Билборд    тук

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа   Класирани кандидати
   1. Счетоводител   1. Виолета Петкова Панталеева
2. Златко Василев Рачев
 2. Експерт мониторинг и контрол  1. Цветелина Валериева Владимирова
 3. Финансист на проекта  1. Стоян Христов Нейчев
 4. ИТ специалист   1. Недко Михалев Димитров
2. Шенол Сафетов Мустафов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати* и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.   Златко Василев Рачев за длъжността “Счетоводител”

2.   Стоян Христов Нейчев за длъжността “Финансист на проекта”

3.   Анелия Красимирова Миладинова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

4.   Катя Вескова Симеонова за длъжността “Финансист на проекта”

5.   Шенол Сафетов Мустафов за длъжността “ИТ специалист”

6.   Иван Тодоров Карчев за длъжността “Експерт ЗОП”

7.   Недко Михалев Димитров за длъжността “ИТ специалист”

8.   Боряна Божидарова Андонова. за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

9.   Цветелина Валериева Владимирова, за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

10.  Виолета Петкова Панталеева за длъжността “Счетоводител”

11.  Мариана Евгениева Сиракова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол“

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 и 20 септември 2019 г. от 10:00-12:00 ч. и 24 септември от 11:00 до 12:00 ч в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или
стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 5 год.;

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 3900 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 02.09.2019 г. до 09.09.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност в екипа

Класирани кандидати

Експерт инвестиционна дейност

1. Андреан Иванов Ваньов

Финансист на проекта

1. Николай Станков Николов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от
позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Андреан Иванов Ваньов

Експерт инвестиционна дейност

Николай Станков Николов

Финансист на проекта

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност „Счетоводител” и „ИТ специалист”  няма подадени заявления.
Кандидатът за  длъжност „Експерт мониторинг и контрол” не се допуска до събеседване, поради липса на специфичен опит в подготовката и управлението/изпълнението на проекти/програми.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09 и 12 август 2019 г. от 10:00-12:00
ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

5  4  1 >