"> Пламъков Атомноабсорбционен Спектрометър | IGIC BAS

Пламъков Атомноабсорбционен Спектрометър

Лице за контакт:

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова
ел. поща: albena@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 25 04

SOLAAR MkII M5-Thermo Electron Co

Пламъковата атомноабсорбционна спектрометрия е бърз и надежден едноелементен метод за определяне на концентрацията на редица елементи в течни или разтворени проби на ниво ppm.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометър Thermo Elemental SOLAAR – M5 AA, Thermo Fisher Scientific (USA) с двойнолъчева оптика, област на дължина на вълните: 180-900 nm, Echelle монохроматор. Предназначен е за едноелементен анализ на метални йони в разтвор (предварително разложени проби) на ниво ppm, неподходящ е за карбидообразуващи елементи.