"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

Професор

Изисквания:

 • Кандидатът да е придобил образователната и научна степен „доктор“;
 • Да е регистриран в НАЦИД за придобита образователна и научна степен „доктор“;
 • Не по-малко от две години:

     –  да е заемал академичната длъжност „доцент“, или

 Не по-малко от пет години:

 – да е бил преподавател, включително хоноруван, или член на научноизследователски екип във висше училище или научна организация, или

  – да е бил специалист от практиката и да има доказани постижения в своята област;

 • Да отговоря на минималните национални изисквания и на допълнителните изисквания на ИОНХ за академичната длъжност „професор“ (Приложение 1 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН);
 • Да има ясно очертана научна тематика, в която е водещ изследовател;
 • Да няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове;
 • При заемане на академична длъжност „професор“, без преди това кандидатът да е заемал академичната длъжност „доцент“ (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ), към минималните изисквания на БАН и допълнителните изисквания на ИОНХ за академичната длъжност „професор“ трябва да се прибавят и минималните изисквания на БАН и допълнителните изисквания на ИОНХ за академичната длъжност „доцент“, като образователната и научна степен „доктор“ се включва само веднъж.

Необходими документи:

 1. Заявление до Директора на ИОНХ за участие в конкурса;
 2. Копие от обявата в Държавен вестник;
 3. Автобиография;
 4. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
 5. Диплома за научната степен ”доктор на науките” (ако има такава);
 6. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН);
 7. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН);
 8. Удостоверение за минимален петгодишен стаж по специалността;
 9. Справка за преподавателска дейност (ако има такава);
 10. Общ списък на публикациите;
 11. Общ списък на цитатите;
 12. Списъци на участия в конференции, проекти, изобретения и други научно-приложни разработки;
 1. Други материали, които илюстрират квалификацията на кандидата (ако има такива);
 2. Справка за изпълнение на минималните национални и допълнителни изисквания за академичната длъжност „професор” (Приложение 1), към която се прилагат необходимите доказателства:

        а) Монография или списък на публикации, включени в група показатели“В“.

  б) Списък на публикации, и изобретения, патенти (придружени с доказателствен материал) и др, включени в група показатели „Г“.

      в) Списък на цитирания в научни издания, включени  в група показатели „Д“ – реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus).

       г) Списък на изпълнените показатели и доказателствен материал (ака има такъв) в група показатели „Е“.

       д) Списък на изпълнените показатели и доказателствен материал (ака има такъв) в група показатели „Ж“.

     е) Хабилитационна разширена справка за научните приноси (приноси в трудовете, включени в група показатели „В“), представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори.

       ж) Кратка авторска справка за оригиналните научни приноси в трудовете за конкурса включени в група показатели „Г“.

 1. Отпечатъци на публикациите, включени в конкурса.
 2. Разделителен протокол (ако е необходимо);

Всички документи се представят в едно хартиено и 7 електронни копия. Допълнително хартиено копие се предоставя при поискване от рецензент.