"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

Доктор

Изисквания за конкурс:

 • Кандидатът да притежава образователната степен „магистър“.

Изисквания за защита:

 • Докторантът да отговаря на минималните изисквания на БАН и на допълнителните изисквания на ИОНХ за придобиване на образователната и научна степен „“доктор“ (Приложение 1) на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН
 • Да е отчислен с право на защита със заповед на Директора на ИОНХ-БАН, но не по-късно от 5 години след изтичане на редовния срок на докторантурата;
 • Успешно да са издържани изпити, определени в индивидуалния учебен план и да са изпълнени задължителния минимален брой кредити съгласно Правилника на ЦО и АС при БАН;
 • Да представи дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание, увод; изложение; заключение – резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; библиография. Максималният обем на дисертационния труд да бъде до 150 стандартни страници, на автореферата до 40 страници.

Необходими документи за конкурс:

 1. Заявление до Директора на ИОНХ за участие в конкурс;
 2. Автобиография, чиято форма може да се изтегли от сайта на ИОНХ;
 3. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответното професионално направление;
 8. Две снимки.

Необходими документи за защита:

 1. Заповед на Директора на ИОНХ за отчисляване с право на защита;
 2. Удостоверение за положени изпити от индивидуалния план;
 3. Автобиография;
 4. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“
 5. Дисертационен труд в 3 екземпляра;
 6. Автореферат в 5 екземпляра;
 7. Справка за изпълнение на минималните национални и допълнителни изисквания за образователната и научна степен “доктор“ в ИОНХ (Приложение 1), към която се прилагат необходимите доказателства:

а) Списък на публикации, изобретения, патенти и др., включени в група показатели „Г“.

 1. Отпечатъци на публикации, включени в дисертационния труд;
 2. Списък на цитиранията (ако има такива);
 3. Други документи свързани с представянето на приносите в дисертационния труд.

Всички необходими документи се предават в 1 хартиено копие и в 5 електронни копия.