"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

Асистент

Изисквания:

  • Кандидатът да притежава магистърска степен.

Необходими документи:

За служители на ИОНХ

  1. Доклад от прекия ръководител на кандидата.

 

За външни на ИОНХ

  1. Заявление до Директора на ИОНХ-БАН за заемане на академичната длъжност „асистент“;
  2. Автобиография
  3. Диплома за завършено висше образование (магистърска степен, копие);
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост.