"> Св. Иванова | IGIC BAS

Св. Иванова

На 07 октомври 2013 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Наноразмерни литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали за литиево-йонни батерии”

на Светлана Георгиева Иванова,
задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научни ръководители:
проф. д-р Екатерина Жечева
проф. д-р Радостина Стоянова

Председател на научното жури:
доц. д-р Рени Йорданова – рецензент

Членове на научното жури:
Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент
Проф. дхн Мартин Божинов
Проф. д-р Екатерина Жечева
Доц. д-р Богдан Рангелов