"> Силва Станчовска | IGIC BAS

Силва Станчовска

Hа 03 септември 2021 г. от 11.00 часа се проведе онлайн заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и охарактеризиране на перовскитоподобни оксиди с приложение като катализатори за обезвреждане на метан“

 на Силва Станчовска , задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия)

АВТОРЕФЕРАТ

 

Научни ръководители:

проф. д-р Екатерина Жечева и

проф. д-р Радостина Стоянова;

консултант: проф. д-р Антон Найденов

Председател на научното жури:

доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ-БАН– рецензия

Членове на научното жури:

проф. д-р Александър Елияс, Институт по катализ – БАН – становище

проф. дхн Таня Стоянова Цончева, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН – рецензия

проф. д-р Силвия Тодорова- становище

проф. д-р Екатерина Жечева – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.