"> Студентски програми | IGIC BAS

Студентски програми

Студентски програми

ИОНХ е регистрирана обучаваща организация за провеждане на студентски практики, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

 Резултати:

21 студента от различни университети в София проведоха студентски практики в 6 лаборатории на ИОНХ. Успешно преминали обучението си стажанти получиха сертификат. След приключване на практиката, някои студенти проявили интерес към научната дейност, бяха назначени на работа в ИОНХ. С тази дейност ИОНХ успешно допринесе за изпълнението на целите на програмата свързани с повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар, както и увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда.

Списък на студенти обучавани по програма Студентските практики – Фаза 2 в ИОНХ в периода март, 2022 – февруари, 2023 г.

N Студент Университет Лаборатория, в която е осъществена практиката Ментор
1. Зорница Банкова ХТМУ- София Материали и процеси за опазване на околната среда Паунка Новачка
2. Цветелина Герасимова ХТМУ- София Интерметалиди и интеркалационни материали Деляна Манасиева
3. Константина Тороманова ХТМУ- София Електронна спектроскопия на твърди повърхности Геновева Атанасова
4. Виолета Димитрова ХТМУ- София Високотемпературни оксидни материали Рени Йорданова
5. Виктор Дражев ХТМУ- София Материали и процеси за опазване на околната среда Ралица Велинова
6. Натали Цветанова ХТМУ- София Високотемпературни оксидни материали Маргарита Миланова
7. Калина Палашева ХТМУ- София Високотемпературни оксидни материали Рени Йорданова
8. Юлия Иванова ХТМУ- София Електронна спектроскопия на твърди повърхности Геновева Атанасова
9. Емилия Спасова ХТМУ- София Материали и процеси за опазване на околната среда Ралица Велинова
10. Михаела Желева ХТМУ- София Високотемпературни оксидни материали Рени Йорданова
11. Никола Йовчев Физ. Ф-т – СУ Електронна спектроскопия на твърди повърхности Геновева Атанасова
12. Станислава Гикова ХТМУ – София Материали и процеси за опазване на околната среда Антон Найденов
13. Мартина Петрова ХТМУ – София Високотемпературни оксидни материали Маргарита Миланова
14. Катерина Тумбалова ФХФ – СУ Материали и процеси за опазване на околната среда Ралица Велинова
15. Савина Колева ФХФ – СУ Високотемпературни оксидни материали Маргарита Миланова
16. Даниела Цонева МГУ – София Солеви системи и природни ресурси Диана Рабаджиева
17. Стефани Петрова ФХФ – СУ Материали и процеси за опазване на околната среда Иванка Спасова
18. Яна Димитрова ФХФ – СУ Кристалохимия на композитни материали Петър Цветков
19. Анна Балинова ХТМУ – София Високотемпературни оксидни материали Маргарита Миланова
20. Диана Йорданова ХТМУ – София Високотемпературни оксидни материали Рени Йорданова
21. Трайче Тушев ФХФ – СУ Интерметалиди и интеркалационни материали Соня Харизанова

Избрани моменти от обучението на студенти в ИОНХ по програмата „Студентски практики – Фаза 2“


Ученически програми

  • Проект:  Приложение на нанотехнологиите в електрониката и медицината (Д01 -100/ 27. 05. 2019 г.)

Програма: Ученически институт на БАН (УчИ-БАН), програмата „Образование с наука“ по проект за формиране на Малки учебно-изследователски общности:

Ръководител: гл.ас Мария Ганчева

Стажантска програма

  • ИОНХ предлага Стажантска програма за български и чуждестранни студенти с основни знания и интерес в областта на химията. С програмата се предоставя възможност за придобиване на нови познания и практически умения, за професионално развитие и придобиване на опит от специалисти в областта на неорганичната химия.

Специализирани курсове