"> Ст. Камбуров | IGIC BAS

Ст. Камбуров

На 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на принудителната неравновесна кристализация при соли кристалохидрати”

на Стоян Николаев Камбуров, редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност  (Неорганична химия) 

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научен ръководител

проф. дхн Христо Баларев

доц. д-р Стефка Тепавичарова

Председател на научното жури:

проф. д-р Виолета Колева – рецензент

Членове на научното жури:

проф. д-р Росица Николова – рецензент

проф. д-р Мария Миланова – становище

доц. д-р Боряна Донкова – становище

доц. д-р Стефка Тепавичарова – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.