"> Т. Бояджиева | IGIC BAS

Т. Бояджиева

На 24 юли 2017 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Метални фосфати като електродни материали в алкални йонни батерии”

на Таня Йорданова Бояджиева,
редовен докторант в ИОНХ при БАН

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 123

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.

Научен ръководител:
Доц. д-р Виолета Колева
Проф. д-р Радостина Стоянова

Председател на научното жури:
доц. д-р Диана Рабаджиева

Членове на научното жури:
Чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Проф. д-р Росица Николова – рецензент
Доц. д-р Деянка Николова – рецензент
Доц. д-р Виолета Колева