"> Т. Тодоров | IGIC BAS

Т. Тодоров

На 18 януари 2012 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Форми на съществуване на преходни метали в повърхностни води

на Тихомир Радев Тодоров
редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научни ръководители:
Доц. д-р Стефка Тепавичарова

Председател на научното жури:
Проф. дхн Елисавета Иванова

Членове на научното жури:
Проф. дхн Васил Симеонов – рецензент
Проф. дхн Димитър Тодоровски – рецензент
Проф. д-р Иван Домбалов
Доц. д-р Стефка Тепавичарова