"> Хр. Цветкова | IGIC BAS

Хр. Цветкова

На 27 април 2016 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на възможностите за извличане, концентриране и добив на рений от почви и води чрез растителност”

Христина Цветкова-Василева,
докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Аналитична химия” 01.05.04

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 123

Научен ръководител:
Проф. дхн Елисавета Иванова
Доц. д-р Огнян Божков †

Председател на научното жури:
доц. д-р Албена Дечева-Чакърова – рецензент

Членове на научното жури:
Чл. кор. проф. дхн Димитър Цалев– рецензент
Проф. дхн Елисавета Иванова
Проф. дхн Соня Ганева
Проф. д-р Ирина Караджова