"> Юбилейна научна сесия | IGIC BAS

Юбилейна научна сесия

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ посветена на 100 – годишнината от рождението на Академик ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване на международния авторитет на българската химическа наука. Богатото му научно наследство не се ограничава само в големия брой трудове (повече от 240), но и в създаването на школи от учени, които продължават да обучават и възпитават следващите поколения химици във всеотдаденост към работата, стремеж към усъвършенстване, уважение и почит към учителите и истинска любов към знанието.

Приветствие от чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

декан на ФХФ-СУ

Приветствие от проф. д-р Радостина Стоянова

директор на ИОНХ-БАН

ВИЖ И ИЗТЕГЛИ КНИГАТА С ИНТЕРАКТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТУК:

Постерни презентации на участниците в ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ посветена на 100 – годишнината от рождението на Академик ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ

Заглавие

Автори

Направление: ХИМИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

1. СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА Pd/La2О3/ZnO КАТАЛИЗАТОР, ЗА ПЪЛНО ОКИСЛЕНИЕ НА МЕТАН, ПРОПАН И БУТАН Р. Велинова, Н. Кънева, Г. Иванов, Д. Ковачева, С. Тодорова, Г. Атанасова, К. Папазова, А. Божинова, А. Найденов
2. СТЪКЛООБРАЗУВАНЕ И СТЪКЛОКЕРАМИКИ В ОКСИДНАТА СИСТЕМА CaO–GeO2–Li2O–B2O3–Re2O3 (Re=Eu3+, Tb3+, Dy3+) Й. Косева, В. Николов, П. Цветков, М. Ганчева, П. Иванов, П. Петрова, Р. Томова
3. ВЛИЯНИЕ НА НИСШИ АМИНОКИСЕЛИНИ (Gly, Ala и Val) ВЪРХУ БИОМИМЕТИЧНИЯ СИНТЕЗ НА ЙОННОМОДИФИЦИРАНИ КАЛЦИЕВОФОСФАТНИ КЕРАМИЧНИ ПРАХОВЕ К. Сезанова, Д. Рабаджиева, Р. Гергулова
4. РАЗРУШАВАНЕ НА ХЛОРОРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ ВЪВ ВОДИ ЧРЕЗ ГАМА-РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ Г. Минева, Г. Вълчева, П. Ковачева
5. РАЗРУШАВАНЕ НА ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ В ПИТЕЙНА ВОДА ЧРЕЗ ГАМА-РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ Г. Стаменова, Г. Вълчева, П. Ковачева
6. ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНО ОКИСЛЕНИЕ НА СУЛФИДНИ ЙОНИ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЦИРКОНИЕВ КАТАЛИЗАТОР Н. Дерменджиева, Д. Узун, Г. Пчеларов, К. Петров, Е. Разказова-Велова
7. НАНОРАЗМЕРНИ MMn0.5Ni0.5PO4 (M+ = Na, Li) С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ: СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ В. Колева, Т. Бояджиева, Р. Стоянова
8 ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МОДИФИЦИРАН С ВЪГЛЕРОД МАРИЦИТЕН-ТИП NaMnPO4 С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ И ХИБРИДНИ СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ В. Колева, Т. Бояджиева, Р. Кукева, Р. Стоянова
9. ТУНЕЛЕН ТИП Na4Fe3(PO4)2P2O7 КАТО ЕЛЕКТРОДEН МАТЕРИАЛ ЗА НАТРИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ Т. Бояджиева, В. Колева, Р. Стоянова
10. МЕЗОПОРЕСТИ НИКЕЛ-ЖЕЛЯЗО-ЦЕРИЙ ОКСИДНИ КОМПОЗИТИ: ПОЛУЧАВАНЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И КАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА В РАЗЛАГАНЕ НА МЕТАНОЛ Т. Цончева, K. Росмини, М. Димитров, Д. Ковачева, Н. Велинов, И. Спасова
11. АНАЛГЕТИЧЕН ЕФЕКТ НА 4‐CHLORO‐N’‐[(E)‐(5‐METHOXY‐1H‐INDOL‐3‐YL) METHYLIDENE] BENZOHYDRAZIDE П. Андреева-Гатева, В. Ангелова, З. Сабит, С. Сурчева
12. АБСОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОДОРОД И ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМОПЗИТ Mg2.1Ni0.7V0.3  – 5 мас. % АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ КАЙСИЕВИ КОСТИЛКИ Е. Григорова, P. Цветков, С. Тодорова, Т. Спасов, Б. Цинцарски
13. ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТАВТОМЕРИЯ ПРИ ЦИТОЗИН, ЦИТИДИН И ДЕЗОКСИЦИТИДИН Н. Стоянова-Нанкова, В. Енчев
14. СИНТЕЗ И ЛУМИНЕСЦЕНТНИ СВОЙСТВА НА СТЪКЛА И СТЪКЛОКРИСТАЛНИ МАТЕРИАЛИ В СИСТЕМАТА WO3–La2O3–B2O3–Nb2O5:1Еu3+ Л. Александров, М. Миланова, Р. Йорданова, П. Петрова
15. ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ. ДЕХАЛОГЕНИРАНЕ Е. Василева, Цв. Първанова-Манчева, В. Бешков
16. БИО-ХИДРОТЕРМАЛЕН СИНТЕЗ НА ZnO НАНОРАЗМЕРНИ ЧАСТИЦИ С ЕКСТрАКТ ОТ ЛИСТА НА MENTHA ARVENSIS Д. Стоянова, И. Стамболова, П. Георгиева, В. Блъсков, Л. Димитров
17. ЦИНК И НЕГОВАТА ЗНАЧИМА РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО RETINITIS PIGMENTOSA: ИЗВОДИ ОТ ТЕОРЕТИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ Н. Кирчева, Ст. Добрев, В. Николова, С. Ангелова, Т. Дудев
18. СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЧИСТ И La-МОДИФИЦИРАН ZnO ЗА ФОТОКАТАЛИТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Н. Кънева, А. Божинова, К. Папазова
19. ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪРХУ ФОТОКАТАЛИТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ZnO ФИЛМИ ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ПАРАЦЕТАМОЛ И ХЛОРАМФЕНИКОЛ Н. Кънева, А. Божинова, К. Папазова
20. ЕПР ИЗСЛЕДВАНЕ НА СМЕС ОТ ЗАХАРОЗА И АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА ОБЛЪЧЕНА С ГАМА ЛЪЧИ Й. Каракирова, Н. Д. Йорданов
21. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF–ГОРИВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН АДСОРБЕНТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗА ПРЕ ЧИСТВАНЕТО НА ПИТЕЙНИ ВОДИ Г. Георгиев, И. Стойчева, Б. Цинцарски, Б. Петрова
22. РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗ НА ВЪГЛЕРОДНА ПЯНА ПОЛУЧЕНА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ И СТАБИЛИЗИРАЩА ОБРАБОТКА И. Стойчева, Г. Георгиев, Б. Цинцарски, Б. Петрова
23. ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЙОННИ ТЕЧНОСТИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ С. Живкова
24. ЕПР ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГАМА-ОБЛЪЧЕНИ ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ, ПРОПОЛИС И ПЧЕЛЕН ВОСЪК. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ НА ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ К. Алексиева, Р. Младенова, Н. Солаков, К. Логиновска
25. ЕПР АНАЛИЗ НА ГАМА-ОБЛЪЧЕНИ БАДЕМИ И ОРЕХИ К. Алексиева, Р. Младенова, Й. Каракирова
26. АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА НАНОКОМПОЗИТИ ОТ РЕДУЦИРАН ГРАФЕНОВ ОКСИД СЪС СРЕБРО И МЕД Д. Кичукова, Д. Ковачева, А. Станева, И. Спасова
27. СИНТЕЗ НА SiO2/ЦИТРУСОВ ПЕКТИН КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ ДОТИРАНИ СЪС СРЕБРО. ИЗСЛЕДВАНЕ ИНХИБИРАЩАТА АКТИВНОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ СПРЯМО БАКТЕРИАЛНИ ЩАМОВЕ Н. Рангелова, Л. Александров, Цв. Ангелова, Н. Георгиева
28. НАНОГЛОБУЛАРЕН СТРОЕЖ – НОВО РАВНИЩЕ В СТРУКТУРНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИНЕРАЛНОТО ВЕЩЕСТВО М. Малеев, Д. Нихтянова
29. ЗОЛ – ГЕЛЕН СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПРАХОВЕ В СИСТЕМАТА TiO2–TeO2–ZnO А. Бъчварова-Неделчева, Р. Йорданова, К. Л. Костов, Р. Гегова
30. НАТРИЕВО-ЖЕЛЕЗНИ ФОСФАТИ КАТО ЕВТИНИ ЕЛЕКТРОДНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НАТРИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ: СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРЕНЕ Т. Бояджиева
31. СТРУКТУРИРАНИ НИКЕЛОВО-МАНГАНОВИ ФОСФАТИ КАТО АКТИВНИ ЕЛЕКТРОДНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ХИБРИДНИ СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ Л. Сосеров Т. Бояджиева, В. Колева, Р. Стоянова, А. Стоянова
32. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНХИБИТОРИ НА АНГИОТЕНЗИН I КОНВЕРТИРАЩ ЕНЗИМ (ACE) И HEXXH МОТИВ С. Ангелова, Н. Кирчева, С. Добрев, Б. Якимова, И. Стойнева
33. ПОЛУЧАВАНЕ НА КЕРАМИКА ОТ БАРИЕВ ТИТАНАТ ПО ДВУСТЕПЕННА ТЕХНОЛОГИЯ Ф. Йовкова, И. Марковска
34. КОНТРОЛИРАНЕ ПРИ ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА P3-Na2/3Ni1/2Mn1/2O2 ЧРЕЗ СЕЛЕКТИВНО ЗАМЕСТВАНЕ НА Ni С Mg М. Калъпсъзова, П. Марков, К. Костов, Е. Жечева, Д. Нихтянова, Р. Стоянова
35. СРАВНИТЕЛЕН КИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ НА ПОДБРАНИ ОРТОМЕТОКСИФЕНОЛИ И БИФЕНОЛИ ПРИ ХОМОГЕННО ЛИПИДНО ОКИСЛЕНИЕ В.Д. Кънчева, D. Fabbri, M.A. Dettori, G. Delogu, А.В. Трофимов
36. АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА НЕВРОТРАНСМИТЕРИ – КАТЕХОЛАМИНИ И ТЕХНИ МЕТАБОЛИТИ С. Добрев, С. Ангелова, В. Д. Кънчева
37. ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА МЕХАНОХИМИЧНО СИНТЕЗИРАН ZnMoO4 М. Ганчева, Р. Йорданова, Й. Косева, П. Иванов
38. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООРДИНИРАНЕТО НА ЕВРОПИЕВИ ЙОНИ КЪМ ФОТОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЧРЕЗ ФЛУОРИМЕТРИЧНО ТИТРУВАНЕ Д. Еленкова, Р. Ляпчев, Й. Захариева, М. Цветков
39. ЕКОЛОГИЧЕН ХИБРИДЕН СУПЕРКОНДЕНЗАТОР С ИНОВАТИВНО ПОЛИМЕРНО СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО Б. Караманова, Л. Сосеров, Хр. Новаков, И. Димитров, А. Стоянова
40. СИНТЕЗ И ФОТОКАТАЛИТИЧНА АКТИВНОСТ НА H2Ti2O5.H2O/Тi ЕЛЕКТРОДИ ДЕКОРИРАНИ С CuO Е. Петкучева, И. Бетова, М. Божинов, В. Карастоянов, Е. Лефтерова, Т. Станкулов, Е. Славчева
41. MoSx/FeS/FTO ЕЛЕКТРОДИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФОТОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ Е. Петкучева, В. Маджидзаде, Г. Борисов, Д. Паскалев, Е. Лефтерова, А. Алиев, Е. Славчева, Д. Тагиев
42. КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ОБРАТИМИ КИСЛОРОДНИ ЕЛЕКТРОДИ (ОКЕ), СЪДЪРЖАЩИ СРЕБРО И КОБАЛТ Б. Абрашев, В. Терзиев, Т. Спасов, К. Петров
43. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ДОБАВКИ (НАНО-Fe3O4, Ag2O) ВЪРХУ ФАЗООБРАЗУВАНЕТО В СВРЪХПРОВОДИМА КЕРАМИКА С НОМИНАЛЕН СЪСТАВ YBa3Cu4O7-x О. Петков, А. Стоянова-Иванова, С. Колев, В. Петрова, Д. Ковачева, L-M. Tran, M. Babij, A. Zaleski, V. Mikli
44. ВЛИЯНИЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА B(PB)SCCO 2212 КАТО ДОБАВКА КЪМ АКТИВНАТА МАСА ВЪРХУ РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИНКОВ ЕЛЕКТРОД Г. Иванова, A. Стоянова, А. Стоянова-Иванова, В. Петрова, О. Петков, Д. Карашанова
45. ЛУМИНЕСЦЕНТНИ КОМПЛЕКСИ НА Eu(III) С ФЕНАЦИЛДИФЕНИЛФОСФИНОКСИД: МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ П. Бейков, Ц. Захариев, И. Георгиева
46. СЛОЕСТ МАНГАНОВ ОКСИД Mn5O8 КАТО СТРУКТУРНА МАТРИЦА ЗА ИНТЕРКАЛАЦИЯ НА ЛИТИЕВИ И МАГНЕЗИЕВИ ЙОНИ Д. Маринова, З. Златанова, Р. Кукева, Л. Михайлов, Д. Нихтянова, Р. Стоянова
47. СТРУКТУРНИ И МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЧАСТИЧНО ЗАМЕСТВАНЕ НА БИСМУТА С РЕДКОЗЕМНИ ЙОНИ В BiFeO3 М. Кирева, В. Тумбалев, П. Цветков, Д. Ковачева, С. Димитровска-Лазова, С. Алексовска
48. ПОЛИМЕРНИ ЙОННИ ЕЛЕКТРОЛИТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В СУПЕКОНДЕНЗАТОРНИ СИСТЕМИ С. Велева, Хр. Новаков, Р. Калинова, И. Димитров, А. Стоянова
49. МОДУЛИРАНЕ НА МУТАГЕННОТО И КАНЦЕРОГЕННО ДЕЙСТВИЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНАТА ПАТОГЕНЕТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА Р. M. Балански, В. Д. Кънчева, А. В. Трофимов, В. Меньшов, С. Де Флора
50. ЕСТЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕВУЛИНОВА КИСЕЛИНА ВЪРХУ МОДИФИЦИРАНИ С ПОЛИОКСОМЕТАЛАТИ МЕЗОПОРЕСТИ СИЛИКАТИ Х. Лазарова, П. Шестакова, И. Трендафилова, М. Попова, А. Сегеди
51. Mg-СЪДЪРЖАЩИ МЕЗОПОРЕСТИ СИЛИКАТНИ НАНОЧАСТИЦИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ВЕЩЕСТВА С ПРИРОДЕН ПРОИЗХОД И. Трендафилова, Р. Чимширова, Х. Лазарова, Н. Косева, М. Попова
52. МИКРОПОРЕСТА МЕТАЛОРГАНИЧНА СТРУКТУРА НА БАЗАТА НА АЛУМИНИЕВ ТРИМЕЗАТ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2 К. Чакърова, С. Андонова, М. Михайлов, Е. Иванова, Н. Дренчев, К. Хаджииванов
53. ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПОЛИТИКИ, ТЕНДЕНЦИИ И НОВИ МАТЕРИАЛИ М. Пандев,, Д. Леви, Г. Райкова, В. Терзиев, К. Максимова-Димитрова, Б. Абрашев
54. ХИМИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА КОПОЗИТИ МЕЖДУ ПЕРОВСКИТИ И СЛОЕСТИ КОБАЛТОВИ ОКСИДИ С. Харизанова, Е. Жечева, Р. Стоянова
55. ПОЛИМЕР-ОРГАНИЧНИ ФОТОЕЛЕМЕНТИ С АКТИВЕН СЛОЙ ОТ P3HT:PCBM КОНСТРУИРАНИ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИ СУБСТРАТИ Г. Грънчаров, М. –Д. Атанасова, Р. Калинова, Р. Гергова, Г. Попкиров, Хр. Диков, М. Сендова-Василева
56. НАНЕСЕНИ ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН М0.5Zn0.5Fe2O4 (М = Cu, Co, Mn, Ni) ФЕРИТИ КАТО КАТАЛИЗАТОРИ ЗА РАЗЛАГАНЕ НА МЕТАНОЛ Р. Иванова, Б. Цинцарски, Г. Исса, И. Спасова, Д. Ковачева, Н. Велинов, Т. Цончева
57. ТЕРМОДИНАМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ТВЪРДО-ТЕЧНО-ГАЗ СТАБИЛНО И МЕТАСТАБИЛНО РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ФЛУИДИ Х. Христов
58. АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ ОТПАДНИ МОТОРНИ МАСЛА: СИНТЕЗ И ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО НОСИТЕЛИ НА НАНОРАЗМЕРНИ Fе-Cr ОКСИДИ Г. Исса, С. Маринов, Н. Велинов, Д. Ковачева, И. Спасова, Т. Цончева
59. КОБАЛТОВ ФЕРИТ И ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ОТ ТИПА „ЯДРО/ОБВИВКА“ НА НЕГОВА ОСНОВА ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛИ КАТО ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВОДИ Й. Захариева, М. Цветков, Д. Еленкова, М. Миланова
60. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН НАНО-КОМПОЗИТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LiMnO2 К. Банов, И. Попов, Д. Иванова, Б. Банов
61. ЛИТИРАНИ МАНГАНОВИ ОКСИДИ, ПРИГОТВЕНИ ПО РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ К. Банов, Р. Бокурешлиева, Д. Иванова, Б. Банов
62. СИЛИЦИЕВ АНОД ПОЛУЧЕН ОТ ОТПАДЕН СИЛИЦИЕВ ПРАХ К. Банов, Т. Петков, Д. Иванова, Б. Банов
63. ВЛИЯНИЕ НА СИНТЕТИЧНАТА ПРОЦЕДУРА ВЪРХУ ФОТОКАТАЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА ДИРЕКТНА Z-СХЕМА g-C3N4/NiWO4 ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИ М. Цветков, Е. Енчева, М. Миланова
64. ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУВАНЕ НА ЗАМЕСТЕНИ СПИРОНАФТОКСАЗИНИ С. Минковска, Т. Делигеоргиев, Н. Бурджиев, Ю.В. Федоров, О.А. Федорова, Н.Е. Шепел
65. ЛУМИНЕСЦЕНТНИ СВОЙСТВА НА КОМПЛЕКС НА Eu(III) С 1,10-ФЕНАНТРОЛИН, ВГРАДЕН В СИЛИКАТНА МАТРИЦА: МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ Ц. Захариев, Н. Трендафилова, И. Георгиева
66. ВЛИЯНИЕ НА ВИСОКО КИСЛОРОДНО НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ПЕРОВСКИТИ НА ОСНОВАТА НА КОБАЛТ С. Харизанова, Е. Жечева, Р. Стоянова
67. ОБРАЗУВАНЕ НА КАРБОНАТНИ ЧАСТИЦИ ПРИ НАГРЯВАНЕ НА КАЛЦИЕВО-МАГНЕЗИЕВИ ВОДИ Ф. Ходжаоглу, Г. Ходжаоглу
68. ЕКРАНИРАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АЛУМИНИЕВИТЕ ЙОНИ С ЦИТРАТЕН БУФЕР ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА СВОБОДЕН ФЛУОР С ЙОН-СЕЛЕКТИВЕН ЕЛЕКТРОД Г. Ходжаоглу, Ф. Ходжаоглу, И. Кръстев
69. ВОДОРОДЕН ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН КОМПРЕСОР – ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, ЕЛЕКТРОДНА СТРУКТУРА И МЕТОДИ ЗА ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ Г. Борисов, Н. Борисов, Е. Славчева
70. ВОДОРОДЕН ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН КОМПРЕСОР В ДВУСТАПАЛЕН РЕЖИМ НА РАБОТА – МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТЕН АЛГОРИТЪМ Н. Борисов, Г. Борисов, Е. Славчева
71. СИНТЕЗ НА ЗЕОЛИТИ ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА Si И Al Б. Барбов, Л. Димитров
72. СИНТЕЗ И СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БОРОСИЛИКАТНИ НАНОКОМПОЗИТИ Х. Христов
73. ЕЛЕКТРОДНИ МАТЕРИАЛИ БАЗИРАНИ НА Ni И Co ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В АЛКАЛЕН ЕЛЕКТРОЛИЗЬОР С АНИОНПРОВОДЯЩА МЕМБРАНА К. Максимова-Димитрова, Е. Лeфтерова, Г. Борисов, Е. Славчева
74. ВЛИЯНИЕ НА ОТКРИТИЯ КОСМОС ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА СТЪКЛОВЪГЛЕРОДНИ ПОКРИТИЯ СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (ISS) Д. Теодосиев, А. Бузекова-Пенкова, К. Григоров, П. Цветков, Б. Цинцарски, А. Попова, А. Цанев
75. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА Pb3O4-LiMn2O4 ЗА ЛИТИЕВО-ЙОННА СИСТЕМА С ВОДЕН ЕЛЕКТРОЛИТ T. Петков, A. Момчилов, С. Станков, И. Попов
76. ТРИМЕРНИ ПОРЬОЗНИ МЕТАЛНИ СТРУКТУРИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СЕЛЕКТИВНО РАЗТВАРЯНЕ Т. Спасов, Л. Михайлов, Ев. Василева
77. ЕКСТРАКЦИОННО-ХРОМОГЕННИ СИСТЕМИ ЗА НИКЕЛ(II), МЕД(II) И ЖЕЛЯЗО(III) С УЧАСТИЕ НА 5-МЕТИЛ-4-(2-ТИАЗОЛИЛАЗО)РЕЗОРЦИНОЛ И ALIQUAT 336 Г. Тончева, И. Койчева, С. Чобанова, М. Календарска, К. Гавазов

Направление: ХИМИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА

78. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОР (10 % Co + 0.5 % Pd)/TiO2 В ПРОЦЕСА ХИДРОГЕНИРАНЕ НА СО ПРИ НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ М. Шопска, С. Тодорова, А. К. Мартинес, Г. Кадинов
79. ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МАТЕРИАЛ НА ОСНОВАТА НА МЕДИЦИНСКОТО РАСТЕНИЕ БЯЛ РАВНЕЦ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВОДНИ РАЗТВОРИ ОТ МЕДНИ ЙОНИ Л. Иванова, П. Василева, А. Дечева
80. АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ ОТПАДНА БИОМАСА КАТО ЕФЕКТИВЕН АДСОРБЕНТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ЕТИЛАЦЕТАТ Д. Войкова, И. Спасова, Д. Ковачева, Б. Цинцарски, Т. Цончева
81. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БИОАКУМУЛАЦИЯ НА ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЛИДИ ОТ ПОЧВИ И ТРАНСФЕРА ИМ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В УСЛОВИЯТА НА РЯЗКО ЗАТОПЛЯНЕ Миряна Върбева, Петя Ковачева
82. СЕНЗОРНИ ЕЛЕМЕНТИ, ФОРМИРАНИ НА ОСНОВАТА НА НАНОКОМПОЗИТИ ОТ МЕТАЛНИ ОКСИДИ Г. Атанасова, Т. Дилова, Г. Авдеев, А. Диковска, Н. Недялков
83. AB INITIO МОДЕЛИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИ НА ПРЕБИОТИЧНИ РЕАКЦИИ: ОТ ФОРМАМИД ДО ХИПОКСАНТИН С. Славова, В. Енчев
84. МИКРОБИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ДИХЛОРЕТАН Цв. Първанова-Манчева, Е. Василева, В. Бешков
85. АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТТА НА Ni/Сo3О4 И Ni/NiСo2О4 КАТАЛИЗАТОРИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ IN SITU РЕДУКЦИЯ С N2H4 ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ЦИНК-ВЪЗДУШНИ КЛЕТКИ Д. Николова, М. Габровска, Г. Райкова, Е. Младенова, Д. Владикова
86. XPS ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОЕВЕ ОТ TiO2–ZrO2 ЗА АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ М. Шипочка, И. Стамболова, Д Стоянова, Н. Божков, Н. Божкова
87. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОТИРАНИ СЪС САМАРИЙ TiO2 ПОКРИТИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ НА 316 L НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ст. Йорданов, И. Стамболова,  В. Блъсков, Б. Живов, С. Симеонова, Л. Лаков, В. Дякова, Й. Костова
88. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПОДХОДИТЕ ЗА CFD МОДЕЛИРАНЕ НА МАСООБМЕНА ПРИ МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ С. Паньовска, Д. Джонова–Атанасова, И. Цибранска, Н. Каласов, Р. Манатбайев
89. ЕЛЕКТРИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ И АНТИРАКОВО ДЕЙСТВИЕ НА АЛУМОСИЛИКАТНИ НАНОЧАСТИЦИ С МОДИФИЦИРАНА С ХРОМОПРОТЕИД ПОВЪРХНОСТ С. Христова, А. Живков
90. КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ЕЛЕКТРООТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ НА БАЗА НИКЕЛ С W, Mo И TiOx М. Арнаудова, Р. Рашков
91. ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЗТОКОВИ Ni-P ПОКРИТИЯ СПРЯМО РЕАКЦИЯТА НА ОТДЕЛЯНЕ НА КИСЛОРОД В. Чакърова, М. Монев

Направление: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ

92. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ З. Златанова