Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид

Научни публикации


В резултат на изпълнението на проекта има публикувани 8 научни труда в списания с импакт фактор, вариращ между 4.309 и 12.221, и една в списание с импакт фактор 1.849. Те са:

 1. C. Megías-Sayago, K. Chakarova, A. Penkova, A. Lolli, S. Ivanova, S. Albonetti, F. Cavani, J. A. Odriozola
  Understanding the Role of the Acid Sites in 5-Hydroxymethylfurfural Oxidation to 2,5-Furandicarboxylic Acid Reaction over Gold Catalysts: Surface Investigation on CexZr1–xO2 Compounds
  ACS Catal., 8 (2018)11154–11164.                                   IF = 12.221
  link
 2. S.  Andonova, Z. A. Ok, N. Drenchev, E. Ozensoy, K. Hadjiivanov
  Pt/CeOx/ZrOx/γ-Al2O3 Ternary Mixed Oxide DeNOx Catalyst: Surface Chemistry and NOx Interactions
  Phys. Chem. C, 122 (2018) 12850–12863.                           IF =4.309
  link
 3. S. Andonova, Z.A. Ok, E. Ozensoy, K. Hadjiivanov
  Effects induced by interaction of the Pt/CeOx/ZrOx/γ-Al2O3 ternary mixed oxide DeNOx catalyst with hydrogen
  Catalysis Today 357, 2020, 664-674.                                   IF = 4.888
  link
 4. M.Y. Mihaylov, E.Z. Ivanova, G.N. Vayssilov, K.I. Hadjiivanov
  Revisiting ceria-NOx interaction: FTIR studies
  Catalysis Today 357, 2020, 613-620.                                    IF = 4.888
  link
 5. A.I. Stadnichenko, V.V. Muravev, S. Koscheev, V.I. Zaikovskii, H.A. Aleksandrov, K.M. Neyman, A.I. Boronin
  Study of active surface centers of Pt/CeO2 catalysts prepared using radio-frequency plasma sputtering technique
  Surf. Sci., 679 (2019) 273-283.                                             IF = 1.849
  link
 6. I.Z. Koleva, H.A. Aleksandrov, G.N.Vayssilov
  Influence of the adsorption of CO on the electronic structure of platinum clusters and nanowires deposited on CeO2(111) and γ-Al2O3(001) surfaces
  Catal. Today, 2020, 357, 442-452.                                        IF = 4.888
  link
 7. M.Y. Mihaylov, V.R. Zdravkova, E.Z. Ivanova, H.A. Aleksandrov, P.St. Petkov, G.N. Vayssilov, K.I. Hadjiivanov
  Infrared spectra of surface nitrates: Revision of the current opinions based on the case study of ceria,
  Journal of Catalysis, 394, 2021, 245-258                               IF =  7.76
  link.
 8. T. Tsoncheva, C. Rosmini, M. Mihaylov, J. Henych, K. Chakarova, N. Velinov, D. Kovacheva, Z. Němečková, M. Kormunda, R. Ivanova, I. Spassova, K. Hadjiivanov
  Nickel-Decorated Mesoporous Iron–Cerium Mixed Oxides: Microstructure and Catalytic Activity in Methanol Decomposition
  ACS Applied Materials & Interfaces 14 (1), 2022, 873-890.  IF = 9.229
  link
 9. Konstantin Khivantsev, Nicholas R. Jaegers, Hristiyan A. Aleksandrov,
  Inhak Song, Xavier Isidro Pereira-Hernandez, Mark H. Engelhard, Jinshu
  Tian, Linxiao Chen, Debora Motta Meira, Libor Kovarik, Georgi N.
  Vayssilov, Yong Wang, and Janos Szanyi.
  Single Ru(II) ions on ceria as a highly active catalyst for abatement of NO. Journal of the American Chemical Society, 2023, accepted, DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c09873
  link

Представяния на научни форуми


Част от резултатите, получени при изпълнението на проекта, са представени на научни форуми. Едно от представянията е пленарен доклад по покана на организационния комитет, две представяния са устни доклади, а седем доклада са постерни на конференция в Испания и в България. Един от докладите получи награда за най-добър постер.

 1. M. Mihaylov, E. Ivanova, H. Aleksandrov, P. Petkov, G. Vayssilov, K. Hadjiivanov
  Spectroscopic identification of NOx adsorption forms on ceria supported by isotopic labelleing and DFT calculations.
  3rd Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis, June 25–27, 2018, Barcelona, Spain
  Постерен доклад
  link
 2. E. Ivanova, M. Mihaylov, H. Aleksandrov, P. Petkov, G. Vayssilov, K. Hadjiivanov
  Formation and reactivity of surface azides on non-stoichiometric ceria.
  3rd Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis, June 25–27, 2018 Barcelona, Spain
  Постерен доклад – Награда за най-добър постер
  link
 3. K.I. Hadjiivanov, M.Y. Mihaylov, E.Z. Ivanova, H.A. Aleksandrov, P.St. Petkov, G.N. Vayssilov
  Revisiting ceria-NOx interaction: FTIR studies
  12th International Symposium on Heterogeneous Catalysis Catalysis: a Motor of Economy, August 26–29, 2018, Sofia, Bulgaria
  Поканен устен доклад
  link
 4. S. Andonova, A. S. Ok, N. Drenchev, E. Ozensoy, K. Hadjiivanov
  Pt/CeOx/ZrOx/Al2O3 ternary mixed oxide DeNOx catalyst: surface chemistry and NOx interaction
  12th International Symposium on Heterogeneous Catalysis Catalysis: a Motor of Economy, August 26–29, 2018, Sofia, Bulgaria
  Устен доклад
  link
 5. 5.I.Z. Koleva, H.A. Aleksandrov, G.N. Vayssilov
  DFT modelling of structure and reducibility of Zr-doped ceria nanoparticles
  20th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: NANO 2018, November 8–10, 2018, Sofia, Bulgaria
  Постерен доклад
  link
 6. H.A. Aleksandrov, I.Z. Koleva, G.N. Vayssilov
  DFT modeling of nanomaterials used as catalysts
  Symposium on Nanomaterials and Nanotechnologies (SNN’2019), September 5th, 2019, Sofia, Bulgaria
  Устен доклад
  link
 7.  I.Z. Koleva, H.A. Aleksandrov, G.N. Vayssilov
  Structure and reducibility of Ce140-xZrxO280 and Ce40-yZryO80 nanoparticles: a DFT study
  21th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NANO 2019), November 21 – 22, 2019, Sofia, Bulgaria
  Постерен доклад
  link
 8. M. Mihaylov, E. Ivanova, V. Zdravkova, K. Chakarova, H. Aleksandrov, P. Petkov, G. Vayssilov, K. Hadjiivanov
  Surface nitrates on nanoceria: effect of Zr substitution
  3RD Workshop on Size-Dependent Effect in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Pomorie, Bulgaria, September 12-15, 2021
  Постерен доклад
  link
 9. O. Lagunov, V. Zdravkova, M. Mihaylov, I. Spassova, D. Nihtianova, G. Atanasova, D. Panayotov and K. Hadjiivanov
  Synthesis and physicochemical characterization of active CeO2 materials
  3RD Workshop on Size-Dependent Effect in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Pomorie, Bulgaria, September 12-15, 2021
  link
 10. V. Zdravkova, O. lagunov, S. Andonova, I. Spassova, E. Ivanova, M. Mihaylov, D. Panayotov and K. Hadjiivanov
  Capture of CO2 by CeO2 materials of different origin and CeO2(75%)ZrO2(25%)
  3RD Workshop on Size-Dependent Effect in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Pomorie, Bulgaria, September 12-15, 2021
  link

Други представяния на резултатите по проекта


Резюме на получените по проекта резултати е представено на 26.08.2019 г. в рамките на Седмица на бенефициентите на ФНИ – 2019 (Фиг. 8.2.). Лекцията е достъпна на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=4ewu7xzBhfg&list=UUJagx5bju63_IiIXgcNEiRA

Представяне на проекта по време на Седмица на бенефициентите на ФНИ.

На лекция по време на посещението на гл. ас. д-р Искра Колева в групата на професор Константин Нейман (Dept. de Quimica Fisica, Universitat de Barcelona), гр. Барселона, Испания, в периода 12.06. ‒ 07.07.2018 г. бяха представени резултати от изпълнението на проекта.

Част от резултатите са представени и пред аудитория от Университета TongJi в Шанхай, Китай, по време на лекцията на чл. кор. проф. дхн К. Хаджииванов по случай удостояването му с наградата „Jiangnan Distinguished Professorship“.

Осъществени дейности


Проведени са четири срещи на УС, на които е обсъждан прогресът по изпълнение на проекта и са маркирани непосредствено предстоящите научни задачи.

Текущи въпроси са решавани посредством комуникации по телефона и посредством електронна поща.

Организирана е работна среща по проекта в София (17 май 2019г.), на която изпълнителите докладваха за прогреса на отделните задачи, като след всеки доклад бе проведено обсъждане.