"> На 30 април 2021 нашият скъп колега и дълбоко уважаван учен доц. д-р Иван Хавезов навършва 80 години. – IGIC BAS

На 30 април 2021 нашият скъп колега и дълбоко уважаван учен доц. д-р Иван Хавезов навършва 80 години.

На 30 април 2021 нашият скъп колега и дълбоко уважаван учен доц. д-р Иван Хавезов навършва 80 години.

26 Apr 2021

Доц. д-р Иван Хавезов е един от най-изтъкнати химици-аналитици в България. Научната му кариера е тясно свързана с Института по обща и неорганична химия към БАН, където е дългогодишен ръководител на секция Аналитична химия и Научен секретар.

През 1971 г., с доставянето в ИОНХ на един от първите пламъкови атомноабсорбционни спектрометри в страната, в секцията започват системни изследвания върху методите на атомноабсорбционната спектрометрия (ААС). Основен капацитет в тази област е доц. д-р Иван Хавезов, натрупал опит след специализации по темата в Германия. През следващите години е закупен и атомноабсорбционен спектрометър с графитна пещ. Така пламъковата и безпламъковата ААС стават едни от основните аналитични техники в секцията.

Научните приноси на доц. д-р Иван Хавезов са в областта на инструменталните методи за анализ (пламъковата и електротермична ААС), методите за разделяне и концентриране и метрологията в химията.

Доц. д-р Иван Хавезов провежда фундаментални изследвания с оглед повишаване на чувствителността и селективността на анализа, както и за намиране на подходящи методи за пробоподготовка, отлъчване и концентриране на определяемите елементи. Важно място имат и изследванията върху разделянето и определянето на различни форми на елементите (специационен анализ). В резултат са създадени голям брой нови AAC методи за определяне на елементи в чисти соли, проби от околната среда, монокристали, метални сплави и биологични материали.

За популяризирането и развитието на ААС в нашата страна съществено допринасят монографиите на Иван Хавезов и Димитър Цалев „Атомноабсорбционен анализ“, 1980 (издадена през 1983 г. и в превод на руски) и „Безпламъкови методи в атомноабсорбционния анализ“, 1991. Доц. д-р Иван Хавезов е автор и съавтор на голям брой научни публикации и авторски свидетелства. Под негово ръководство са защитили успешно няколко докторанти.

Доц. д-р Иван Хавезов е поддържал научно сътрудничество с колеги от български и чуждестранни университети и научни институти, има продължителна и ползотворна учебна дейност в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Работил е интензивно с много производствени предприятия – ползватели на неговите научни разработки.
Като интелигентен човек и истински интелектуалец доц. д-р Иван Хавезов има интерес към класическата музика и не беше изненада да го срещнеш във фоайетата на Зала България.

Скъпи д-р Хавезов желаем Ви още дълги години отлично здраве и бодрост!

Ръководство на ИОНХ-БАН