"> Посещение на ученици от Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“, Гоце Делчев – IGIC BAS

Посещение на ученици от Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“, Гоце Делчев

Посещение на ученици от Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“, Гоце Делчев

27 Apr 2023

На 27 април 2023 година, Институтът по обща и неорганична химия към Българската академия на науките беше посетен от ученици от Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в град Гоце Делчев. В рамките на подготвената програма, любознателните десетокласници имаха възможност да се запознаят с основните направления в научно-изследователската дейност на института, текущите проекти и постижения на лабораториите.

Учениците посетиха изследователските групи:

Ø Електронна спектроскопия на твърди повърхности;
Ø Материали и процеси за опазване на околната среда;
Ø Интерметалиди и интеркалационни материали;
Ø  Солеви системи и природни ресурси;
Ø  Кристалохимия на композитни материали;
Ø  Високо температурни оксидни материали

 Сътрудниците на института представиха пред гостите:

– високотемпературни методи за получаване на неорганични стъкла;
сглобяване на моделна двуелектроднa клетка в сух ръкавичен бокс;
– дизайн на катализаторни системи за обезвреждане на парникови газове посредством методи на  съутаяване и 3D-принтиране на матрица-носител;
– демонстрация на фотолуминесцентни вещества;
– високотехнологична апаратура, използвани за анализ на структурата на кристални и аморфни вещества, в обем и на повърхността, както и на тяхната реактивоспособност;
– високотехнологична апаратура използвана при синтез на нови неорганични материали.

From Media